Kurzy Termíny

Oznámení o zpracování osobních údajů

s platností od 10. 12. 2018

Vážení,

toto oznámení, které právě čtete, obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Při zpracovávání Vašich osobních údajů dodržujeme zásady a pravidla stanovené platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů (zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR)) a zajišťujeme přiměřená bezpečnostní a technická opatření, abychom zabránili zneužití Vašich osobních údajů.

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správce je osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Správcem osobních údajů je naše společnost ENGETO s.r.o., se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, identifikační číslo 04671317, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka C 91328 (Správce nebo ENGETO). Lze nás kontaktovat na e-mailové adrese security@engeto.com.

2. Jaká jsou Vaše práva související se zpracováváním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Vyvíjíme veškeré úsilí na to, aby byly Vaše osobní údaje zpracovávány bezpečným a správným způsobem. Můžete u nás rovněž uplatnit všechna práva uvedená v tomto článku.

Každé z těchto práv můžete uplatnit tak, že zašlete emailovou zprávu na emailovou adresu security@engeto.com nebo písemnou žádost na adresu našeho sídla. Vyjádření o tom, jak ve věci Vaší žádosti postupujeme, vám bude poskytnuto co nejdříve, avšak nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy vaši žádost obdržíme. S ohledem na složitost příslušné záležitosti a počet podaných žádostí jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o 2 měsíce. O jakémkoli takovém prodloužení Vás budeme informovat. Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů máte tyto práva:

Právo být informován o:
a) totožnosti a kontaktních údajích správce;
b) účelech zpracování osobních údajů a o právních důvodech zpracování;
c) oprávněných zájmech správce či případně jakékoli třetí osoby;
d) příjemcích či kategoriích příjemců osobních údajů; a
e) případném úmyslu správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci a o existenci či neexistenci rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně, nebo o odkazu na vhodné záruky a prostředky k získání kopie těchto údajů nebo informace o tom, kde byly tyto údaje zpřístupněny.
Vše výše uvedené najdete v tomto oznámení o zpracování osobních údajů.

Právo na přístup
Jste oprávněni požádat o přístup ke svým osobním údajům a o poskytnutí informací o tom, jaké osobní údaje týkající se Vaší osoby jsou zpracovávány, a o přístup k následujícím informacím:

a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se vaší osoby nebo omezení jejich zpracování nebo práva vznést námitku proti tomuto zpracování;
f) právo podat stížnost u dozorového úřadu;
g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od vás; a
h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.

Poskytneme Vám kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na Vaši žádost můžeme účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže je žádost podána v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Právo na opravu
Máte právo:
a) požádat, abychom opravili Vaše nepřesné osobní údaje; a
b) na doplnění Vašich neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz
Máte právo požádat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. Jsme povinni bez zbytečného odkladu vaše osobní údaje vymazat, je-li k tomu některý z následujících důvodů:
a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) vznesli jste námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
c) odvoláte svůj souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; a
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
Právo na výmaz nelze uplatnit, je-li zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování
Máte právo požádat o omezení zpracování v kterémkoli z těchto případů:
a) popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
b) zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich zpracování;
c) již osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a
d) vznesli jste námitku proti zpracování, a to bude omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi oprávněnými důvody pro omezení zpracování.

Právo vznést námitku
Máte právo vznést z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace kdykoli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, včetně profilování.
Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné prostředky správní nebo soudní ochrany, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (český Úřad pro ochranu osobních údajů) týkající se údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů jsou porušena Vaše práva.

Právo na přenositelnost
V souvislosti s osobními údaji, které jste nám poskytli na základě souhlasu a které jsou předmětem automatizovaného zpracování, máte právo získat tyto osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu bránili.

Právo odvolat souhlas
Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat a to zasláním e-mailu na adresu info@engeto.com nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

3. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Některé Vaše osobní údaje jsou automaticky vyhodnocovány, a mohou být využívány k profilaci nebo automatickému rozhodování v oblasti marketingových a jiných našich aktivit. Používáme
při tom metodu analýzy Vašich aktivit na našich internetových stránkách. V důsledku těchto našich aktivit bude Vaše chování na našich internetových stránkách mapováno a vyhodnocováno, což představuje určitý zásah do Vašeho práva na soukromí. Zároveň ale toto vyhodnocování přispívá k tomu, abychom Vám mohli poskytovat naše služby šité na míru a byly Vám zasílány jen ty pro Vás relevantní reklamní nabídky ohledně našich služeb, o které byste mohl/a mít vzhledem k výsledkům provedeného vyhodnocování zájem.

4. Budeme osobní údaje předávat někomu dalšímu?

Vaše osobní údaje sdílíme se subjekty, se kterými spolupracujeme a které poskytují takový standard ochrany osobních údajů, jaký vyžadují platné právní předpisy o ochraně osobních údajů. Seznam těchto osob naleznete v části „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“.
Dále jsme za účelem plnění našich právních povinností povinni sdílet Vaše osobní údaje s orgány veřejné moci (například s daňovými orgány, soudy, orgány činnými v trestním řízení a soudními orgány či orgány dozoru).

5. Budeme osobní údaje předávat do třetí země nebo mezinárodní organizace?

Některé osobní údaje mohou být prostřednictvím subjektů, se kterými spolupracujeme (a seznam kterých naleznete v části „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“) předávány do zemí mimo území Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru. K takovému předávání dochází pouze v případech, kdy předávání splňuje podmínky pro předání stanovené platnými a účinnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, tj. je zaručená úroveň ochrany vyžadovaná GDPR a to na základě:
– rozhodnutí Evropské Komise (mimo jiné rozhodnutí Evropské Komise 2016/1250 ze dne 12. července 2016 (Privacy Shield) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU-USA na ochranu soukromí;
– vhodných záruk:
a) závazná podniková pravidla
b) standardní smluvní doložky
– některé z výjimek pro specifické situace podle příslušných právních předpisů, kdy nelze aplikovat jeden ze dvou shora uvedených bodů.

Zároveň Vás o jakémkoli takovém předání buď individuálně informujeme prostřednictvím emailu, nebo zveřejníme aktualizaci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Třetí strany, se kterými spolupracujeme:

Název společnostiPředmět spoluprácePrivacy policyDatové centrum mimo EU a EHP
Google, Inc.Emaily, analyticshttps://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=ZZ https://cloud.google.com/security/gdpr/USA, Chile, Taiwan, Singapur
GOPAY, s.r.o.Platbyhttps://help.gopay.com/cs/tema/cenik-a-obchodni-podminky/aktualni-cenik-a-obchodni-podminky/pravidla-ochrany-soukromi-a-zpracovani-osobnich-udaju
Solitea, a.s.Fakturacehttps://www.idoklad.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju
Intercom, Inc.Komunikacehttps://www.intercom.com/terms-and-policies#privacyUSA
DigitalOceanIaaShttps://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy/USA
Facebook Ireland Ltd.Marketinghttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Auth0, Inc.Autentizacehttps://auth0.com/privacyUSA

Pro naše potenciální studenty

1. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli zasílat newslettery a další marketingové informace týkající se ENGETO. Můžete si kdykoli zvolit, že nechcete, aby Vám byly tyto materiály nadále zasílány, a to tak, že kliknete na políčko „Odhlásit se z odběru“ obsažené v emailových zprávách, které Vám případně zašleme. V každém případě uvádíme, že ENGETO nebude Vaše kontaktní údaje sdílet s žádnými inzerenty, pokud to výslovně nepovolují či dokonce nevyžadují jakékoli platné právní předpisy. Dále Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli nabídnout poskytování našich služeb na základě Vašich zájmů a preferencí.

2. Právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Souhlas:

Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je založené na souhlasu subjektu údajů se zpracováním jeho/jejich osobních údajů pro jeden nebo více specifických účelů. Pokud nám tedy udělíte souhlas se zpracováváním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, můžeme Vám zasílat marketingové materiály, jakými jsou například newslettery nebo nabídky našich služeb až do doby, než uplyne doba, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby, než souhlas odvoláte.

3. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje jsme získali přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů či naší vzájemné komunikace. Dále jsme mohli získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme (a seznam kterých naleznete v části „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“). Konkrétně lze zmínit, že Vaše osobní údaje získáváme mj. z registračních formulářů na odběr marketingového kanálu, využívání chatu na našich internetových stránkách a z návštěvy našich internetových stránek.

4. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

Pro naše marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační a kontaktní údaje, které jste nám poskytli při registraci k odběru našeho newsletteru či jiném projevu zájmu o naše služby (například jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, případně telefonní číslo);
b) informace získané z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
c) informace z internetových prohlížečů či mobilních aplikací, které na svém zařízení používáte;
d) logování na serveru (uchování záznamů o přístupu) – v našich lozích na serverech zaznamenáváme informace o přístupech na naše stránky, konkrétní zařízení, IP adresy apod.;
e) cookies používáme zejména k zajištění lepší uživatelské zkušenosti a personalizovaného obsahu na našich internetových stránkách. Cookies používáme i na propagační účely, analýzu chování na webu nebo při komunikaci s třetími stranami, kterých seznam naleznete v části „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“. Nastavení cookies si můžete upravovat přímo ve Vašem prohlížeči.

5. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vámi uděleného souhlasu ukládáme po dobu uvedenou v tomto souhlasu. Po uplynutí archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Pro naše studenty

1. K jakému účelu osobní údaje potřebujeme?

Vaše osobní údaje zpracováváme proto, abychom Vám mohli poskytovat své služby. Vaše osobní údaje zpracováváme především proto, abychom:

a) Vám mohli poskytovat prezenční a online vzdělávací kurzy zejména v oblasti IT v co nejvyšší kvalitě a poskytovat podporu a poradenství, abyste v kurzech či ve své současné či budoucí práci dosahovali co nejlepších výsledků;
b) Vám umožnili zvýšit pravděpodobnost získání zaměstnání v IT oboru u společností, se kterými spolupracujeme;
c) Vám mohli poskytovat náležitou podporu a vyřizovat Vaše žádosti, podněty či stížnosti;
d) zajistili, že naše služby budou správně fungovat, a abychom mohli vyřešit jakékoli problémy, které nám případně nahlásíte, a dále abychom mohli zlepšovat služby, které Vám poskytujeme a vyvíjet nové funkce;
e) Vám mohli zasílat newslettery a další marketingové informace týkající se ENGETO. Můžete si kdykoli zvolit, že nechcete, aby Vám byly tyto materiály nadále zasílány, a to tak, že kliknete na políčko „Odhlásit se z odběru“ obsažené v emailových zprávách, které Vám případně zašleme. V každém případě uvádíme, že ENGETO nebude Vaše kontaktní údaje sdílet s žádnými inzerenty, pokud to výslovně nepovolují či dokonce nevyžadují jakékoli platné právní předpisy;
f) Vám mohli poskytovat služby HR portálu k získání nového zaměstnání;
g) mohli propagovat naše služby pomocí videí a fotografii z námi pořádaných prezenčních kurzů prostřednictvím našeho webu a sociálních sítí za účelem získání dalších studentů a sponzorů a s tím spojeným rozvojem našich obchodních aktivit a zároveň dostát našim smluvním závazkům vůči současným sponzorům, díky kterým můžeme pro Vás takové kurzy pořádat. V případě, že si nepřejete, abyste byli na školeních filmováni/fotografováni, můžete tento svůj požadavek sdělit na místě označeným fotografům a kameramanům. Budeme se Vám v tomto ohledu snažit vyjít co nejvíce vstříc a pokud nám to technické a prostorové možnosti umožní, zřídíme zóny, ve kterých se nebudou na akci žádné fotografie ani video pořizovat. Následně, po publikaci záznamů z akce, se na nás můžete kdykoliv obrátit s požadavkem na odstranění videa či fotografie z našeho webu a sociálních sítí, na kterých jste zobrazeni a u nichž si sdílení nepřejete.

2. Právní důvody pro zpracování vašich osobních údajů

Plnění smlouvy:
Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Vaše osobní údaje tedy zpracováváme proto, abyste mohli využívat našich služeb na základě smlouvy o užívání našich služeb.

Dodržování zákonných povinností:
Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti, která se na správce vztahuje. Některé vaše osobní údaje jsme povinni zpracovávat na základě právních předpisů, konkrétně například na základě daňových zákonů.

Oprávněný zájem:
Dle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů je zpracování zákonné, pokud je nezbytné pro ochranu oprávněného zájmu správce či jakékoli třetí osoby. Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom Vám naše služby mohli poskytovat v nejvyšší možné kvalitě, propagovat naše služby, a tím rozšiřovat naše obchodní aktivity, dostát našim smluvním závazkům vůči našim sponzorům a abychom mohli chránit ostatní studenty před vznikem jakýchkoli škod. V rámci přímého marketingu, který je rovněž naším oprávněným zájmem, zasíláme našim studentům různé aktualizace, newslettery a další marketingové informace týkající se ENGETO.

3. Jak byly osobní údaje získány?

Osobní údaje správce získal přímo od Vás, a to zejména z vyplněných formulářů, vzájemné komunikace nebo z uzavřených smluv. Dále jsme mohli získat osobní údaje od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme (a seznam kterých naleznete v části „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“). Konkrétně lze zmínit, že Vaše osobní údaje získáváme mj. z registračních a objednávkových formulářů na vzdělávací kurzy, při vzájemné komunikaci, při používání našich služeb (například vyhodnocení testu na našem portálu nebo zaznamenání postupu v rámci online kurzu) a z návštěvy našich internetových stránek či prezenčních kurzů.

4. Jaké kategorie osobních údajů jsou zpracovávány?

V obecné rovině k zajištění Vaší spokojenosti z řádného plnění smlouvy, k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění personalizované nabídky našich služeb a k dalším výše vyjmenovaným účelům zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

a) identifikační a kontaktní údaje, které jste poskytli při registraci do portálu ENGETO (jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa, případně telefonní číslo);
b) informace týkající se účetních a daňových záležitostí, používáte-li některou z našich placených služeb (jedná se zejména o informace objevující se na fakturách, o sjednaných fakturačních podmínkách a o přijatých platbách);
c) informace získané z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
d) informace z internetových prohlížečů či mobilních aplikací, které na svém zařízení používáte;
e) profesní údaje – informace ohledně vzdělání a dosavadní kariéry (zejména pracovní zkušenosti, odměny, absolvované kurzy, dosažené vzdělání, zaměstnanecký spis, hodnocení zaměstnance, reference, certifikáty) v případě, že využíváte náš HR portál;
f) logování na serveru (uchování záznamů o přístupu) – v našich lozích na serverech zaznamenáváme informace o přístupech na naše stránky, konkrétní zařízení, IP adresy, apod.;
g) cookies používáme zejména k zajištění lepší uživatelské zkušenosti a personalizovaného obsahu na našich internetových stránkách. Cookies používáme i na propagační účely, analýzu chování na webu nebo při komunikaci s třetími stranami, kterých seznam naleznete v části „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“. Nastavení cookies si můžete upravovat přímo ve Vašem prohlížeči.
h) fotografie a videa zobrazující fyzické charakteristiky identifikovatelných fyzických osob, které jsme pořídili během našich prezenčních seminářů;
i) jakékoli informace, které zpracováváme v souvislosti s plněním smlouvy či právních povinností a pro účely našich oprávněných zájmů.

5. Jak dlouho budeme osobní údaje ukládat?

a) Osobní údaje zpracovávané na základě plnění smlouvy jsou zpracovávány po dobu trvání obchodního vztahu mezi Vámi a námi a dále po dobu 3 let od skončení tohoto vztahu.
b) Osobní údaje zpracovávané na základě povinnosti plnit naše právní povinnosti vyplývající z účetních, daňových a jiných příslušných právních předpisů jsou uchovávány pro dobu v nich uvedenou; například Vaše údaje týkající se účetních záležitostí uchováváme po dobu 5 let od skončení našeho obchodního vztahu a Vaše informace týkající se daňových záležitostí uchováváme po dobu 10 let od konce příslušného daňového období.
c) Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu za účelem propagace našich služeb a rozšiřování našich obchodních aktivit uchováváme po dobu 5 let od publikace předmětného záznamu na našem webu a sociálních sítích.
d) Osobní údaje nebudou nikdy uchovávány déle, než je maximum stanovené zákonem, uvedené v oznámení o zpracování osobních údajů nebo v textu souhlasu se zpracováním osobních údajů. Po uplynutí stanovené archivační doby budou osobní údaje bezpečně a nenávratně zničeny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tento souhlas nám udělujete jen v případě, že nejste našimi studenty nebo právě nejste zalogováni na našich internetových stránkách. V případě, že jste našimi studenty, Vaše osobní údaje zpracováváme na základě jiných právních důvodů (podrobnosti zde: Oznámení o zpracovávání osobních údajů).

Tímto (zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko “Nová konverzace”) dáváte svůj výslovný souhlas nám, správci osobních údajů, ENGETO s.r.o., společnosti se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, identifikační číslo 04671317, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, spisová značka C 91328 (Správce), abychom zpracovávali v souladu s platnou a účinnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů Vaše následující osobní údaje:
a) identifikační informace (jméno, příjmení);
b) kontaktní informace (e-mailová adresa, poštovní adresa, telefonní číslo);
c) informace o používání našich služeb, včetně informací obsažených ve Vašich žádostech o služby;
d) informace z naší osobní, telefonické a elektronické komunikace s Vámi;
e) geolokalizační informace (informace z internetového prohlížeče nebo mobilních aplikací, které využíváte),
f) které jsme získali přímo od Vás nebo ze sociálních sítí a internetu, které jste tam Vy sám/sama umístil/a za účelem obdržení marketingových informací a od třetích stran, které jsou oprávněny k přístupu a zpracovávání Vašich osobních údajů a se kterými spolupracujeme, viz. část „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“, k našim následujícím účelům uskutečňovaným námi nebo osobami námi pověřenými:
a) zasílání newsletterů a to pravidelně 1 krát za měsíc e-mailem;
b) zasílání informací o námi organizovaných událostech e-mailem;
c) zasílání obchodních sdělení e-mailem;
d) nabízení služeb (poskytovaných námi nebo jakoukoliv spolupracující třetí stranou viz část „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“) e-mailem;
e) uskutečňování anket ohledně průzkumu trhu;
f) automatické zpracování za účelem analýzy Vašich osobních údajů za účelem vývoje cílené reklamy odpovídající Vašim potřebám;
g) marketingové zpracování, analýzy a profilování s cílem přizpůsobit nabídku ohledně výrobků a služeb Vašim potřebám a zkvalitňování služeb; a
h) organizace a vyhodnocení různých druhů soutěží nebo anket s možností výhry ceny nebo bez této možnosti.

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno námi, ale Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány také dalšími zpracovateli/příjemci, viz část „Třetí strany, se kterými spolupracujeme“.

Pokud se nestanete našim zákazníkem, Váš souhlas bude platný po dobu 12 měsíců od udělení souhlasu.

Tento souhlas je dobrovolný a může být kdykoliv odvolán pomocí linku v e-mailové komunikaci či zasláním e-mailu na adresu info@engeto.com.

Tímto (zaškrtnutím políčka nebo kliknutím na tlačítko “Nová konverzace”) potvrzujete, že jste se seznámil/a s Oznámením o zpracovávání osobních údajů, že jste jim zcela porozuměl/a a že osobní údaje, které jste poskytl/a jsou přesné, pravdivé a úplné. Jste si vědom/a, že máte právo:
a) vzít svůj souhlas kdykoli zpět;
b) požadovat po nás informaci o tom, jaké moje osobní údaje zpracováváme;
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů;
d) vyžádat si u nás přístup k mým osobním údajům a tyto aktualizovat nebo opravit;
e) požadovat po nás výmaz mých osobních údajů; a
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Po zaškrtnutí políčka níže Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu potvrzující link, o jehož rozkliknuti Vás tímto žádáme, aby byl proces udělení souhlasu úspěšně dokončen.