OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Obecná ustanovení

1. Poskytovatelem výuky pro spotřebitele je (dále jen "Společnost"):
ENGETO EDUCATION s.r.o.
Cyrilská 508/7, Trnitá (Brno-střed)
602 00, Brno
IČO: 05926017

2. Společnost poskytuje vzdělávací služby v oblasti IT a disponuje personálními, věcnými a technologickými kapacitami na poskytování výuky v oblasti IT. Společnost svým zákazníkům (dále jen “Objednatel”) nabízí vzdělávací kurzy jednak ve formě prezenční, jednak ve formě on-line kurzů.

2. Osobní údaje

1. Společnost prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považované za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Společnost v žádném případě neposkytuje tyto údaje třetím stranám.

2. K dalšímu zpracování osobních údajů, pro potřeby náborových a výběrových aktivit nebo v rámci jiné činnosti Společnosti (například v případě pomoci s hledáním zaměstnání, apod.), dochází pouze se souhlasem Objednatele.

3. Pro řádné poskytnutí služby Společnost potřebuje znát jméno Objednatele (případně název společnosti, IČ a kontaktní osobu), jeho adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt.

4. Objednatel služby dává Společnosti svůj souhlas ke shromažďování a správě poskytnutých osobních údajů k účelům splnění předmětu smlouvy o poskytnutí služby, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu subjektu údajů s touto správou. Objednatel služeb má právo na změnu či odstranění osobních údajů kontaktováním Společnosti.

3. Prezenční kurzy

Školné (dále také “cena kurzu”) a platební podmínky

1.Školné za jednotlivé kurzy je Společností stanoveno v nabídce kurzů na https://engeto.cz. Objednatel je povinen se s cenou konkrétního kurzu seznámit vždy před podáním přihlášky na kurz. V případě následné změny ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání přihlášky Objednatelem.

2. Objednatel je povinen zaplatit plnou částku školného za vybraný kurz ještě před jeho konáním, a to prostřednictvím elektronické platební brány. Objednatel není oprávněn k účasti na kurzu bez předchozí úhrady školného, nedohodne-li se pro daný případ se Společností jinak.

Storno podmínky a Reklamační řád

1. Storno registrace prezenčního kurzu je nutné provést nejpozději 14 dní před začátkem kurzu. Storno registrace kurzu musí Objednatel provést odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel nárok na vrácení školného. V případě, že Objednatel provede storno kurzu po lhůtě uvedené v tomto odstavci bez předchozí úhrady školného, je i nadále povinen k úhradě školného v plné jeho výši.

2. V případě nedokončení kurzu z jakýchkoli důvodů nevzniká Objednateli žádný nárok na vracení peněz po zahájení kurzu. V případě, že do té doby nedošlo k plné úhradě školného, trvá i nadále povinnost objednatele k úhradě dosud nesplacené části.

Práva a povinnosti Společnosti a Objednatele

1. Prezenční kurzy jsou poskytovány v čase a místě stanoveném Společností v nabídce kurzů. Společnost se zavazuje poskytnout nejlepší odbornou výuku Objednateli v době trvání kurzu.

2. Společnost je povinna zajistit všechny studijní materiály v době trvání kurzu, jejich cena je zahrnuta do ceny kurzu.

3. Nákupem prezenčního kurzu Objednatel získá přístup do online portálu po dobu 6 měsíců od začátku kurzu, tj. od data první prezenční lekce. Přístup dle tohoto odstavce je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do portálu jakékoli jiné třetí osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

4. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost lektora, státní svátek, nepřízeň počasí a podobně ...), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z lekcí kurzu, se Společnost zavazuje o těchto skutečnostech i o navrhovaných opatřeních informovat Objednatele a stanovit náhradní termín lekce.

5. Společnost má právo změnit časový harmonogram kurzu.

6. Objednatel má nárok využít ke studijním konzultacím tzv. Open hours, které jsou zdarma. Jejich stanovená doba bude Objednateli vždy jasně upřesněna na první prezenční lekci. Open hours neslouží k nahrazování zameškaných lekcí, ale k odborným konzultacím nebo pomoci při řešení úkolů či nadrámcových aktivit v rámci IT.

7. Objednatel se zavazuje účastnit se výuky, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškáni vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nepatří Objednateli žádná náhrada (například sleva studia, vrácení alikvotní částky ceny studia). Sjednání individuální výuky je možné, není ji však možné nárokovat. Po oboustranné domluvě je cena za individuální lekci, v rámci zameškaného rozsahu učiva, stanovena na 500 Kč bez DPH/hod.

8. Objednatel za sebe nemůže na kurz posílat náhradníka. Objednatel dále není oprávněn sdělit obsah kurzu jakékoli třetí osobě či takové osobě poskytnout jakékoli studijní materiály poskytnuté mu Společností. V opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu, kterou jí takto způsobí, a to včetně ušlého zisku v plném rozsahu.

9. Kariérní poradenství není součástí kurzu. Poradenství je poskytováno Objednatelům, kteří splní všechny úlohy i závěrečný test v rámci kurzu.

10. Úspěšný absolvent, tedy Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy má nárok na vyžádání certifikátu o úspěšném ukončení online kurzu.

11. Společnost negarantuje Objednateli kurzu získání nové pracovní pozice, Společnost může k získání nové pracovní pozice Objednateli pouze dopomáhat.

Registrace na kurz

1. Registrace na kurz se stává závazná odesláním formuláře, kdy je mezi Společností a Objednatelem uzavřena smlouva o poskytnutí služeb za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že školné nebude řádně a včas uhrazeno.

2. Registrací kurzu Objednatel souhlasí se zařazením jeho e-mailové adresy do e-mailové databáze pro zasílání newsletteru Společnosti, který se posílá 1x do měsíce. Newsletter má tematický, informační charakter a obsahuje informace o minulých i budoucích kurzech a připravovaných akcích. Z odebírání newsletteru je možné se odhlásit.

Podmínky ukončení studia

1. Vztah mezi Společností a Objednatelem končí ukončením studia jakýmkoli způsobem a zaplacením celkové ceny kurzu.

2. Objednatel má možnost ukončit studium v průběhu konání kurzu. V případě, že se rozhodne dobrovolně ukončit studium v průběhu konání kurzu, nevzniká nárok na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.

4. Záverečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Společnosti od 1.6.2017.

2. Objednávka Objednatele je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi Společností a Objednatelem archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Objednateli.

3. Tyto obchodní podmínky Objednateli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy Objednatel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

4. Právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

5. Společnost obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a Společnost s ní musí výslovně souhlasit.