+420 770 639 863 (pracovni dny, 9-17 hod.) info@engeto.com

Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem výuky a zákazníky.

1.2. Poskytovatelem výuky pro spotřebitele je (dále jen “Společnost”):
ENGETO s.r.o.
Cyrilská 508/7, Trnitá (Brno-střed)
602 00, Brno
IČO: 04671317
DIČ: CZ04671317

1.3. Společnost poskytuje vzdělávací služby v oblasti IT a disponuje personálními, věcnými a technologickými kapacitami na poskytování výuky v oblasti IT. Společnost svým zákazníkům (dále jen “Objednatel”) nabízí vzdělávací kurzy jednak ve formě prezenční, jednak ve formě on-line kurzů.

2. Osobní údaje

2.1. Společnost prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považované za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Společnost v žádném případě neposkytuje tyto údaje třetím stranám.

2.2. K dalšímu zpracování osobních údajů, pro potřeby náborových a výběrových aktivit nebo v rámci jiné činnosti Společnosti (například v případě pomoci s hledáním zaměstnání, apod.), dochází pouze se souhlasem Objednatele.

2.3. Pro řádné poskytnutí služby Společnost potřebuje znát jméno Objednatele (případně název společnosti, IČ a kontaktní osobu), jeho adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt.

2.4. Objednatel služby dává Společnosti svůj souhlas ke shromažďování a správě poskytnutých osobních údajů k účelům splnění předmětu smlouvy o poskytnutí služby, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu subjektu údajů s touto správou. Objednatel služeb má právo na změnu či odstranění osobních údajů kontaktováním Společnosti.

3. Prezenční kurzy

Školné (dále také “cena kurzu”) a platební podmínky

3.1. Školné za jednotlivé kurzy je Společností stanoveno v nabídce kurzů na https://engeto.cz. Objednatel je povinen se s cenou konkrétního kurzu seznámit vždy před podáním přihlášky na kurz. V případě následné změny ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání přihlášky Objednatelem.

3.2. Objednatel je povinen zaplatit celou částku školného za vybraný kurz ještě před jeho konáním, a to prostřednictvím elektronické platební brány, nebo jiným způsobem, na kterém se shodly obě strany. Objednatel není oprávněn k účasti na kurzu bez předchozí úhrady školného, nedohodne-li se pro daný případ se Společností jinak.

Storno podmínky a Reklamační řád

3.3. Storno registrace prezenčního kurzu je nutné provést nejpozději 14 dní před začátkem kurzu. Storno registrace kurzu musí Objednatel provést odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel nárok na vrácení školného, ani jeho poměrné části.

3.4. V případě nedokončení kurzu z jakýchkoli důvodů nevzniká Objednateli žádný nárok na vracení peněz. V případě, že do té doby nedošlo k plné úhradě školného (po vzájomné dohode objednatele a poskytovatele), trvá i nadále povinnost objednatele k úhradě dosud nesplacené části.

Práva a povinnosti Společnosti a Objednatele

3.5. Prezenční kurzy jsou poskytovány v čase a místě stanoveném Společností v nabídce kurzů. Společnost se zavazuje poskytnout nejlepší odbornou výuku Objednateli v době trvání kurzu.

3.6. Společnost je povinna zajistit všechny studijní materiály potřebné pro prezenční výuku, jejich cena je zahrnuta do ceny kurzu.

3.7 V případě, že je součástí prezenčního kurzu take online kurz, Objednatel získá nákupem prezenčního kurzu přístup do online portálu (do daného kurzu, ne do celé online platformy) po dobu 6 měsíců od začátku kurzu, tj. od data první prezenční lekce. Přístup dle tohoto odstavce je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do portálu jakékoli jiné třetí osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

3.8. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost lektora, státní svátek, nepřízeň počasí a podobně …), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z lekcí kurzu, se Společnost zavazuje o těchto skutečnostech i o navrhovaných opatřeních informovat Objednatele a případně stanovit náhradní termín lekce.

3.9. Společnost má právo změnit časový harmonogram kurzu.

3.10. Objednatel má nárok využít studijní konzultace ve formě tzv. open hours, které jsou zdarma. Jejich stanovená doba bude Objednateli vždy jasně upřesněna v rámci prezenční lekce. Open hours neslouží k nahrazování zameškaných lekcí, ale k odborným konzultacím nebo pomoci při řešení úkolů či nadrámcových aktivit v rámci IT.

3.11. Objednatel se zavazuje k účasti na výuce, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Objednateli žádná náhrada (například sleva studia, vrácení alikvotní částky ceny studia). Sjednání individuální lekce je možné, nelze ji však nárokovat. Po oboustranné domluvě je cena za individuální lekci, v rámci zameškaného rozsahu učiva, stanovena na 500 Kč bez DPH/hod.

3.12. Objednatel za sebe nemůže na kurz posílat náhradníka. Objednatel dále není oprávněn sdělit obsah kurzu jakékoli třetí osobě či takové osobě poskytnout jakékoli studijní materiály poskytnuté mu Společností. V opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu, kterou jí takto způsobí, a to včetně ušlého zisku v plném rozsahu.

3.13. Kariérní poradenství není součástí kurzu. Poradenství je poskytováno Objednatelům, kteří splní všechny úlohy i závěrečný test v rámci kurzu. Společnost si dále vybírá na základě kvalifikovaného odhadu účastníků možné adepty na kariérní poradenství.

3.14. Úspěšný absolvent, tedy Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení kurzu, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celý kurz.

3.15. Společnost negarantuje Objednateli kurzu získání nové pracovní pozice. Společnost může k získání nové pracovní pozice Objednateli pouze dopomáhat.

Registrace na kurz

3.16. Registrace na kurz se stává závazná odesláním formuláře, kdy je mezi Společností a Objednatelem uzavřena smlouva o poskytnutí služeb za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že školné nebude řádně a včas uhrazeno.

3.17. Registrací kurzu Objednatel souhlasí se zařazením jeho e-mailové adresy do e- mailové database, kterou Společnost využívá pro marketingové účely.

Podmínky ukončení studia

3.18. Vztah mezi Společností a Objednatelem končí ukončením studia a zaplacením celkové ceny studia.

3.19. Objednatel má možnost ukončit studium v průběhu konání kurzu i před jeho ukončením. V případě, že se rozhodne dobrovolně ukončit studium v průběhu konání kurzu, nevzniká nárok na vrácení ceny kurzu, ani jeho poměrné části. Předčasným ukončením studia Objednateli nevzniká nárok na bezplatnou registraci či účast na jiném kurzu.

4. Online kurzy

Školné (dále také “cena kurzu”) a platební podmínky

4.1. Školné za jednotlivé kurzy je Společností stanoveno v nabídce kurzů na doméně https://engeto.online. Objednatel je povinen se s cenou konkrétního kurzu seznámit vždy před zakoupením kurzu. V případě následné změny ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání přihlášky Objednatelem.

4.2. Platba za online kurzy se uskutečňuje prostřednitvím elektornické platební brány, nebo jiným způsobem, na kterém se shodly obě strany.

4.3. Společnost v případě online kurzů používá automatické strhávání plateb z platební karty (tzv. opakované platby). Společnost se zavazuje, že s údaji o platebních kartách klientů nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Forma a způsob opakované platby

4.3. Společnost v případě nákupu online kurzů používá automatické strhávání plateb z platební karty (tzv. opakované platby). Opakovaná platba je taková, která je opakovaně účtována ze strany společnosti a to v pravidelných cyklech. Důvod opakované platby je prodloužení předplatného.

4.4. Nákupem online kurzu a potvrzením obchodních podmínek objednatel udává souhlas se založením opakované platby.

4.5.Maximální částka opakované platby je 4990 Kč včetně 21% DPH.

4.6. Výše opakováné platby může být dvojí. Za prodloužení měsíčního přístupu na online platformu se platí 990 Kč včetně 21% DPH, prodloužení ročního přístupu vyjde na 4990 Kč včetně 21% DPH. Společnost deklaruje, že jiné částky opakovaně strhávat nebude.

4.7. Opakovaná platba se provádí buď v měsíčním, nebo ročním cyklu. Záleží na typu zakoupeného předplatného.

4.8. Datum opakované platby je fixní a stejné jako datum první objednávky.

4.9. Opakovaná platba může být zrušena písemnou formou na adresu: info@engeto.com nebo v osobním profilu objednatele na online portálu.

4.10. Informaci o provedení opakovaných plateb dostává objednatel písemně, a to z adresy: info@engeto.com

4.11. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Objednatel zadává čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví prostřednictvím zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.12. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. S údaji platební karty objednatele nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Storno podmínky a Reklamační řád

4.13. Objednatel má právo stornovat nákup online kurzu. Storno online kurzu je možné provést nejpozději 7 dní po zakoupení online kurzu, a to pouze v podobě písemně doručené reklamace.

4.14. Objednatel má právo požadovat vrácení školného za online kurz, a to do 7 dnů od data zaplacení kurzu. Tedy ode dne, kdy byla cena kurzu, zaplacená Objednatelem, připsána na bankovní účet Společnosti.

4.15. Po uplynutí sedmidenní lhůty pro vrácení školného nemá Objednatel nárok na vrácení ceny kurzu, ani jeho poměrné části.

Práva a povinnosti Společnosti a Objednatele

4.16. Společnost se zavazuje Objednateli poskytnout přístup do online výukového prostředí (dále jen “online portál”), který obsahuje výukové materiály nejrůznějšího charakteru. Součástí online portálu jsou take materiály k procvičování.

4.17. Objednatel má možnost zakoupit měsíční nebo roční přístup do kurzu, který si zakoupil. V případě, že Objednatel při koupi kurzu souhlasil s automatickým prodloužením kurzu, bude mu v poslední den kurzu automaticky z bankovního účtu odečtena částka odpovídající prodlouženému členství. Přístup do online portálu je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do online portálu jakékoli jiné osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

4.18. Kariérní modul, součástí kterého je kariérní poradenství a propojení s IT firmami, je poskytováno Objednatelům, kteří splní všechny úlohy i závěrečný test v rámci kurzu, a to pouze v případě zakoupení přístupu na jeden rok.

4.19. Úspěšný absolvent, tedy Objednatel, který úspěšně splní závěrečný test a všechny úkoly, má nárok na vyžádání certifikátu o úspěšném ukončení online kurzu.

4.20. Společnost negarantuje Objednateli online kurzu získání nové pracovní pozice. Společnost může k získání nové pracovní pozice Objednateli pouze dopomáhat.

4.21. Pokud Objednatel šíří nebo neoprávněně nakládá s obsahem online kurzu, Společnost si vyhrazuje právo ukončit jeho členství bez nároku na vrácení jakkékoliv částky za online kurz.

Registrace na kurz

4.22. Odeslání formuláře je závazným krokem pro uzavření smlouvy mezi Společností a Objednatelem o poskytnutí služeb za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že školné nebude uhrazeno.

4.23. Registrací kurzu Objednatel souhlasí se zařazením jeho e-mailové adresy do e- mailové database, kterou Společnost využívá pro marketingové účely.

Ukončení kurzu

4.24. Vztah mezi Společností a Objednavatelem online kurzu skončí vypršením doby přístupu do online kurzu.

4.25. Objednatel má možnost ukončit přístup do online kurzu i dříve než před vypršením plánu. V případě, že se takto rozhodne, nevzniká nárok na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Společnosti od 20.10.2017.

5.2. Momentem úhrady Objednatel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

5.3. Právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

5.4. Společnost obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a Společnost s ní musí výslovně souhlasit.

Ochrana osobních údajů
v souladu s GDPR

 

Prostřednictvím těchto podmínek chce Engeto s.r.o. (“Engeto”) informovat o získávání a nakládání s osobními daty získanými od zákazníků společnosti Engeto na všech našich doménách (“stránkách”).

Nejprve chceme zdůraznit, že neprodáváme a neobchodujeme s osobními daty zákazníků, ani osobní data jiným způsobem nesdílíme s třetími stranami za účelem, který by mohl poškodit nebo narušit soukromí zákazníků. Naším účelem je poskytování platformy na vzdělávání a pokud má někdo připomínky k našemu nakládání s osobními daty, nechť se nám ozve se zpětnou vazbou na security@engeto.com.

 

Informace, které sbíráme

Sbíráme a zpracováváme informace při registraci na kurz (engeto.cz) a portál (engeto.online). Je možné, že budeme požadovat další osobní údaje, přičemž zákazníci mají možnost požádat o anonymizování nebo kompletní smazání údajů z naší služby, pokud se nejedná o údaje, které musíme uchovávat z právních důvodů, například účetnictví.

 

Osobní údaje získáváme následujícími cestami:

 • Registrace na kurz, do portálu, případně přihlášení uživatele ke sledování marketingového kanálu – blog nebo reklama
  Zpravidla nejčastější způsob získávání osobních údajů je při registraci na kurz nebo portál. V těchto případech zákazníci zadávají jméno a příjmení a e-mail. V případě registrace na prezenční kurz je možné zadat i telefonní číslo a název společnosti, která kurz kupuje.
 • Osobní údaje získávané při poskytování kariérního poradenství
 • Informace, které získáváme při používaní našich služeb Použitím některých našich služeb můžeme získat data, které nám pomáhají zlepšit komunikaci se zákazníky. Jde například o vyhodnocení testů na portálu nebo zaznamenání postupu v rámci online kurzu.
 • Informace o zařízeních a lokalitě
  Zaznamenáváme, odkud se uživatelé připojují na naše stránky a ze kterých zařízení se přihlašují na náš portál.
  •     Logování (uchovávání záznamů o přístupu) na serveru V našich lozích na serverech zaznamenáváme informace o přístupech na naše stránky, konkrétní zařízení, IP adresy, cookies, apod.
  •     Cookies a další technologie Používáme cookies na rozpoznání prohlížeče a zařízení zákazníků. Cookies užíváme i na propagační účely, analýzu chování na webu nebo při komunikaci s třetími stranami (jejich seznam můžete najít níže v odstavci Služby třetích stran).

Proč tyto informace potřebujeme

Informace, které získáváme, používáme k poskytování našich služeb. Díky vašim informacím můžeme tyto služby neustále zlepšovat a poskytovat našim zákazníkům obsah na míru. Osobní údaje zákazníků jsou pro nás velmi důležité, a proto dbáme na jejich zabezpečení.
Může se stát, že vaše informace použijeme na jiný účel, než je uvedený v tomto dokumentu. A to proto, že informace o našich uživatelích se zpracovávají kromě České republiky také v USA,
kde sídlí naši hostingoví partneři. Je tedy možné, že Vaše osobní informace budou zpracovávány mimo vaši vlast.

 

Transparentnost

Naším cílem je jasně stanovit, jaké informace a za jakým účelem sbíráme. V tomto případě chceme být maximálně transparentní. Konkrétní příklady:

 • Jako registrovaný uživatel na našem portálu máte možnost permanentně smazat váš účet a všechny informace s ním spojené.
 • Můžete si v preferencích nastavit cookies podle vlastního uvážení a rozhodnout se, zda chcete poskytnout své údaje propagačním a analytickým službám třetích stran, které využíváme.
 • Na všech našich stránkách je možné vypnout sledování doplňkových informací. Transparentní informování o tom, jaké informace a za jakým účelem jsou sbírané, je samozřejmost. Proto potřebujeme Váš souhlas se zpracováním těchto údajů.
 • Pokud po čase změníte názor a už nám informace nebudete chtít poskytovat, můžete nám vždy dát vědět pohodlným a jednoduchým způsobem, např. e-mailem.

 

Informace, které sdílíme

S partnerskými firmami, organizacemi nebo osobami mimo Engeto, nesdílíme žádné informace, pokud není splněná alespoň jedna z následujících podmínek:

 • Váš souhlas
  Můžeme sdílet Vaše osobní informace se společnostmi, organizacemi nebo osobami
  mimo Engeto, pouze s vaším souhlasem. V tomto případě je vyžadováno potvrzení z Vaší strany, takzvaný opt-in. Může jít například o zpracování životopisu a jeho sdílení s partnerskou firmou, pokud má zákazník zájem ucházet se o práci v dané firmě, apod.
 • Kvůli externímu zpracování
  V tomto dokumentu najdete seznam partnerských firem, se kterými sdílíme údaje. Může jít například o firmu, která poskytuje komunikační nástroje nebo firma poskytující nástroje na propojení firmy a zákazníků (CRM).
 • Kvůli právním důvodům
  Budeme sdílet osobní informace se společnostmi, organizacemi a osobami mimo Engeto v případě, že použití a zveřejnění těchto informací je v souladu s alespoň jednou z následujících podmínek:
  •     Dodržení zákonů, regulací, právních procesů nebo vynutitelný požadavek od státních složek,
  •     vynucení příslušných obchodních podmínek, včetně výzkumu možného porušení těchto podmínek,
  •     detekce, prevence nebo jiné odhalení podvodu, bezpečnostních rizik nebo technických problémů,
  •     ochrana před porušováním práv, vlastnictví nebo bezpečnosti společnosti Engeto, našich zákazníků nebo veřejnosti, jak je      uvedené v zákoně.

Můžeme veřejně sdílet údaje, kterou jsou anonymizované s našimi partnery, např. redakce, reklamní agentury nebo spřátelené stránky. Můžeme například prezentovat, jaká je návštěvnost našeho portálu nebo trendy, které jsme identifikovali v průběhu výuky na vzorku našich studentů.

Pokud bude Engeto spojené fúzí, akvizicí nebo prodejem aktiv, zabezpečíme důvěrnost jakýchkoliv osobních informací a zavazujeme se upozornit postižené strany před transferem těchto dat nebo změnou správy osobních údajů.

 

Dodržování a spolupráce s regulačními autoritami

Naše služby poskytujeme v souladu se směrnicí Evropské unie GDPR (General Data Protection Regulation). Toto dodržování je detailně popsáno v sekci Dodržování GDPR.

Pravidelně revidujeme naše dodržování podmínek ochrany osobních údajů. V případě pochybností nám můžete napsat na security@engeto.com. Vážíme si vašeho zájmu a ochotně odpovíme na všechny Vaše otázky. Pracujeme v souladu s regulačními orgány včetně místních poboček Úřadu pro ochranu osobních údajů, abychom vyřešili jakékoliv stížnosti související s transferem osobních dat, které nemůžeme vyřešit v rámci společnosti Engeto.

 

Změny

Engeto může tyto podmínky změnit. Pokud se tak stane, na změnu upozorníme předem, a to na této stránce. Pokud budete používat naše služby i po této změně, automaticky souhlasíte s novými podmínkami používání našich služeb.

 

Mladiství

Engeto se zavazuje ochraňovat soukromí mladistvých. Proto na našich stránkách nebo službách vědomě nezískáváme osobní informace od osob mladších 16 let, pouze pokud to zákon dovoluje. Uživatelé mladší 16 let mohou naše služby používat pouze s povolením a dozorem zákonných zástupců.

 

Informační bezpečnost

Společnost Engeto tvrdě pracuje na zabezpečení naší stránky před neautorizovaným přístupem, zneužitím a destrukcí dat, které držíme a zpracováváme. Konkrétně:

 • na veškerou komunikaci používáme zabezpečení pomocí technologií SSL a TLS,
 • pravidelně revidujeme naše procesy získávání, ukládání a zpracování dat, včetně jejich fyzické bezpečnosti, abychom zabránili neautorizovanému použití dat.

 

Souhlas

Používáním stránek souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů a způsobem, využitím a zpracováním Vašich osobních údajů.

 

Služby třetích stran, které využíváme

Proč třetí strany? Jestliže se chceme zabírat pouze zlepšováním našich služeb, rozhodli jsme se všechny potřebné nástroje nevyvíjet u nás. Místo toho, abychom nástroje vyvíjeli vlastními silami, využíváme osvědčené produkty následujících společností:

 

Název společnosti Služby Jaká data sdílíme Stát – datové centrum
Google, Inc. Emaily, analytics Kontaktní data, data ohledně nákupu USA, Chile, Irsko, Holandsko, Taiwan, Singapur, Finsko
GOPAY, s.r.o. Platby Konkrétní data, data o nákupu Česká republika
Solitea, a.s. Fakturace Konkrétní data, data o nákupu Česká republika
Intercom, Inc. Komunikace Konkrétní data, data o postupu Spojené království, USA, Irsko
Hubspot, Inc. CRM Všechna data o zákaznících USA
Microsoft, Inc. IaaS (Azure) Všechna data o zákaznících USA
Master Internet, s.r.o IaaS Všechna data o zákaznících Česká republika
Auth0, Inc. Autentizace Přihlašovací informace, tokeny třetích stran (Facebook, Google) a metadata o uživatelích USA

Dodržování GDPR

Jsme zavázaní dodržovat regulaci GDPR a pomoct našim zákazníkům porozumět, co všechno GDPR obnáší. GDPR je nejobsáhlejší regulace o ochraně osobních dat v Evropské unii za poslední dekády. Tato regulace vzešla v platnost 25. května 2018
Kromě unifikace povinností ochrany dat v rámci EU přidává další povinnosti pro všechny společnosti, které zpracovávají osobní údaje občanů EU po celém světě. V této sekci je napsané, jak Engeto přistupuje k povinnostem vycházejícím z GDPR pro nás i naše zákazníky.

 

Engeto GDPR

Jsme připravení na to, abychom od 25. května 2018 bylo naše nakládání s osobními daty plně v souladu s regulací GDPR. Proto jsme připravili následující změny:

 • Změny v samotných produktech
  Všechny informace získávané používáním našich produktů souvisí s garancí těch nejlepších služeb. Jde nám o spokojenost zákazníků. Informace, které nepotřebujeme pro účely vzdělávání, nesbíráme.
 • Revidované obchodní podmínky a přidaná sekce ochrany osobních údajů
  V obchodních podmínkách můžete najít sekci, které se věnuje ochraně osobních údajů a taktéž transparentní popis nakládání s osobními údaji našich zákazníků.
 • Protokoly
  Upravili jsme naše interní protokoly a směrnice za účelem úplného dodržování regulace GDPR. Posílili jsme monitorování bezpečnostních incidentů a úniků dat.
 • Monitoring změn GDPR ze strany regulátorů
  Zavazujeme se k úpravě těchto podmínek a protokolů, pokud dojde k změně z jejich strany regulátorů a státních či nadnárodních autorit.

Kontaktní údaje

ENGETO s.r.o.

Cyrilská 508/7

602 00, Brno

IČ: 04671317

DIČ: CZ04671317

Společnost ENGETO s.r.o. byla podpořená agenturou CzechInvest v rámci projektu Podpora start-upů, klíčové aktivity CzechStarter, realizované z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Napište mi, až spustíte registraci na další Python Akademii v Praze

Je to jednoduché. Tvůj e-mail za naši zprávu o novém termínu. 

Souhlasím se zpracovnáním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chci vědět, kdy bude další Python Akademie v Brně

Nechej nám svůj e-mail. Proč? Až vypíšeme nové termíny, dozvíš se to jako první. 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chci vědět o termínech Linux Akademie v Praze

Upiš se nám. Ozveme se, až zveřejníme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Zajímá mě Linux Akademie v Brně

Tvůj e-mail za zprávu o nových termínech. Pojď do toho :) 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Zajímá mě Python OOP v Brně

Tvůj e-mail za naši zprávu o nových termínech. Pojď do toho :) 

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chci vědět, až bude nový Python OOP v Praze

"Upiš se" nám. Až vypíšeme nové termíny Python OOP v Praze, dozvíš se to jako první.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chci vědět o novém termínu Python Online Degree

Tvůj mail výměnou za zprávu o nových termínech Python Online Degree. Pojď do toho :)

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Napište mi, až vypíšte školení Etický hacking pro začátečníky v Praze.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Napište mi, až zveřejníte termín školení Etický hacking pro začátečníky v Brně.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Informujte mě o vypsání školení Databáze v Praze.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Informujte mě o vypsání školení Databáze v Brně.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme nové termíny.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Chcibýt náhradníkem na Python Akademii v Brně

Upiš se nám. Ozveme se, jestli se uvolní místo. Když to nevyjde, dáme ti vědet o nově vypsaných termínech.

Děkujeme, ozveme se :)

Chci být náhradníkem na Python Akademii v Praze

Upiš se nám. Ozveme se, jestli se uvolní místo. Když to nevyjde, dáme ti vědet o nově vypsaných termínech.

Děkujeme, ozveme se :)

Chci být nahradník na Python Hackathon vol. 4

Pokud někdo vypadne, lístek je tvůj.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)

Pošlete mi další termín Python Online Degree.

Nechej nám svůj e-mail a my ti dáme vědet, jakmile vypíšeme Python Online Degree.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR

Děkujeme, ozveme se :)