Termíny

Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualizace a platné od: 1. 9. 2021

1. Úvodní ustanovení

(a) ENGETO s.r.o. je společností se sídlem na adrese Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo 046 71 317, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 91328 (Společnost) poskytující vzdělávací služby v oblasti IT a disponující personálními, věcnými a technologickými kapacitami na poskytování výuky v oblasti IT. Společnost svým zákazníkům (Objednatel) nabízí vzdělávací kurzy jednak ve formě prezenční, jednak ve formě on-line kurzů.

(b) Tyto VOP upravují práva a povinnosti Společnosti a Objednatele vyplývající z poskytování služeb Společností Objednateli.

(c) Objednatel bere na vědomí, že úplata za služby poskytované dle těchto VOP se platí prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1, bližší informace: https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky (GOPAY).

(d) Objednavatel bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování služeb Prezenčních kurzů a Online kurzů v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (Předpisy o ochraně osobních údajů). Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Objednatele Společností jsou uvedeny zde: https://engeto.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

(e) Objednavatel se zavazuje udržovat svoje osobní údaje uvedené na svém profilu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, jež jsou relevantní pro poskytovaní služeb Prezenčních kurzů nebo Online kurzů a s tím související fakturace, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Společnosti.

(f) Společnost se nezavazuje k žádnému jednání v souvislosti se získáním nové pracovní pozice Objednatele jako účastníka Prezenčního kurzu či Online kurzu.

2. Prezenční a online akademie

2.1 Podmínky prezenční a online akademie

(a) Odesláním vyplněného registračního formuláře se Objednatel závazně registruje jako účastník příslušného prezenčního nebo online semináře v nabídce akademií na https://engeto.cz (Prezenční a online akademie) a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Společností, který se řídí těmito VOP.

(b) Společnost je oprávněna na základě svého uvážení v případě naplněné kapacity Prezenční a online akademie registrovat jak náhradníka, v takovém případě vzniká smluvní vztah mezi Společností a Objednatelem okamžikem potvrzení volné kapacity Prezenční a online akademie Společností Objednateli.

(c) Společnost poskytne Objednateli Prezenční a online akademie v čase a místě stanoveném Společností v nabídce kurzů za úplatu stanovenou v nabídce kurzů na https://engeto.cz (Cena kurzu). Společnost si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit časový harmonogram Prezenční a online akademie, o čem Objednatele předem informuje.

(d) Společnost si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit časový harmonogram Prezenční nebo Online akademie z jakéhokoli důvodu.

(e) Společnost se zavazuje poskytnout odbornou výuku Objednateli v době trvání Prezenční a online akademie a zajistit všechny studijní materiály potřebné pro výuku na Prezenční a online akademii, přičemž jejich cena je již zahrnuta v Ceně kurzu.

(f) V případě, že je součástí dané Prezenční a online akademie také E-learning kurz, Objednatel získá nákupem Prezenční a online akademie přístup do E-learning portálu (pouze ve vztahu k dané Prezenční a online akademii, ne do celého E-learning portálu) po dobu 6 měsíců od začátku Prezenční a online akademie, tj. od data první lekce Prezenční a online akademie.

(g Přístup dle předchozího odstavce je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do portálu jakékoli jiné třetí osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

(h) Objednatel za sebe nemůže na kurz posílat náhradníka na žádnou z lekcí Prezenční a online akademie. Objednatel dále není oprávněn sdělit obsah Prezenční a online akademie jakékoli třetí osobě či takové osobě poskytnout jakékoli studijní materiály poskytnuté mu Společností. V opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu, kterou jí takto způsobí.

(i) Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení dané Prezenční a online akademie, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celou Prezenční a online akademii.

(j) V případě, že se jednotlivá lekce Prezenční a online akademie nebude moct uskutečnit ze závažných důvodů na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci, v daném čase a na daném místě dle stanoveného harmonogramu, informuje o tom Společnost Objednatele nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem příslušné lekce Prezenční a online akademie a seznámí ho s náhradním řešením.

2.2 Cena kurzu

(a) Objednatel je povinen se s Cenou kurzu seznámit vždy před odesláním vyplněného registračního formuláře na tuto Prezenční a online akademii. V případě následné změny Ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání vyplněného registračního formuláře Objednatelem. (b) Objednatel je povinen zaplatit celou Cenu kurzu a to (i) prostřednictvím elektronické platební brány GOPAY po vyplnění registračního formuláře, nebo (ii) v případě Objednatele, který je podnikatelem a nezvolí platební metodu podle bodu (i) výše, do data splatnosti uvedeného na faktuře vystavené Společností. V případě, že Objednatelem nebude uhrazena Cena kurzu ve stanovené lhůtě, Společnost má právo odstoupit od smlouvy a Objednatel není oprávněn k účasti na kurzu, nedohodne-li se pro daný případ se Společností jinak. (c) Objednatel se zavazuje k účasti na lekcích dané Prezenční a online akademie, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Objednateli žádná náhrada (například sleva z Ceny kurzu, vrácení alikvotní částky Ceny kurzu). Sjednání individuální lekce je možné, výhradně se souhlasem Společnosti. Po oboustranné domluvě je cena za individuální lekci, v rámci zameškaného rozsahu učiva Prezenční a online akademie, stanovena na 750 Kč bez DPH/hod.

2.3 Storno podmínky a reklamační řád Prezenční a Online Akademie

(a) Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn provést storno registrace na Prezenční a online akademii, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení Ceny kurzu nejpozději 14 dní po uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Objednatel, který je spotřebitelem může pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, postačuje odeslat e-mail před uplynutím příslušné lhůty. Objednatel, který je spotřebitelem, je povinen uhradit poměrnou část Ceny kurzu v případě odstoupení od smlouvy po zahájení Prezenční a online akademie trvajícího víc než jeden den. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel, který je spotřebitelem, v případě odstoupení nárok na vrácení Ceny kurzu, ani jeho poměrné části.

(b) Odeslání vyplněného registračního formuláře a/nebo účast Objednatele, který je spotřebitelem, na jakékoli části Prezenční a online akademie se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Pokud se celá Prezenční a online akademie koná před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Objednatel, který je spotřebitelem, po konání Prezenční a online akademie právo odstoupit od smlouvy.

(c) V případě nedokončení Prezenční a online akademie Objednatelem z jakýchkoli důvodů nevzniká Objednateli žádný nárok na vracení peněz. V případě, že do té doby nedošlo k plné úhradě Ceny kurzu (na základě vzájemné dohody Objednatele a Poskytovatele), trvá i nadále povinnost Objednatele k úhradě dosud nesplacené části Ceny kurzu.

(d) Objednatel má právo podat reklamaci ohledně Prezenční a online akademie z těchto důvodů:
(i) způsobu výuky lektora;
(ii) metodického obsahu Prezenční a online akademie; nebo
(iii) organizace Prezenční a online akademie.

(e) Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@engeto.com s uvedením:
(i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele;
(ii) čísla příslušné smlouvy nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a
(iii) popis předmětu reklamace a její odůvodnění.

(f) Společnost prověří důvod reklamace ohledně dané Prezenční a online akademie, zejména porovnáním s hodnocením ostatních účastníků Prezenční a online akademie a/nebo konzultací s lektorem.

(g) V případě, že Společnost uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě:
(i) účasti Objednatele v jiné Prezenční a online akademii;
(ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo
(iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

(h) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

2.4 Vyšší moc

Společnost si vyhrazuje právo v případě vyšší moci  zvolit náhradní způsob zajištění výuky (napr. přechod z prezenční na online výuku apod.). Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Objednateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného, neboť mu bude plnění poskytnuto po odpadnutí překážky, případně jiným způsobem. Za vyšší moc se pro tento účel považuje znemožnění konání prezenční a online výuky z důvodů nezávislých na vůli společnosti, zejména v důsledku vládních nařízení zamezujících nebo omezujících možnost konání kurzu, nepříznivé epidemiologické situace, válečného stavu, embarga, živelní či přírodní pohromy.

3. E-learning kurzy

3.1 Podmínky e-learning kurzu

(a) Odesláním vyplněného registračního formuláře se Objednatel závazně registruje jako uživatel příslušného e-learning semináře v nabídce kurzů na https://engeto.com (E-learning kurz) a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Společností, který se řídí těmito VOP.

(b) Společnost poskytne Objednateli čtvrtletní nebo roční přístup do online výukového prostředí, které obsahuje výukové materiály a materiály k procvičování ohledně příslušného E-learning kurzu (Online portál) za úplatu stanovenou v nabídce kurzů na https://engeto.com, která má charakter dílčích plateb za čtvrtletní nebo roční období (Cena e-learning kurzu).

(c) Přístup do Online portálu je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do Online portálu jakékoli jiné osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

(d) Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení daného E-learning kurzu, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celý E-learning kurz.

(e) Pokud Objednatel šíří nebo neoprávněně nakládá s obsahem E-learning kurzu, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy a ke smluvní pokutě ve výši Ceny e-learning kurzu, která bude jako pohledávka Společnosti započítaná oproti pohledávce Objednatele na vrácení Ceny e-learning kurzu.

3.2 Cena kurzu

(a) Objednatel bere na vědomí, že Cena e-learning kurzu je v případě:
(i) čtvrtletního přístupu do E-learning kurzu 2490 Kč včetně 21% DPH; a
(ii) ročního přístupu do E-learning kurzu 5990 Kč včetně 21% DPH,

v závislosti na Objednatelem zvoleném typu přístupu do Online portálu.

3.3 Storno podmínky a reklamační řád E-learning kurzu

(a) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo provést storno E-learning kurzu, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení Ceny e-learning kurzu (s výjimkou uvedenou v odstavci (b) níže) nejpozději do 14 dnů od data uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Objednatel, který je spotřebitelem, může pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, postačuje odeslat e-mail před uplynutím příslušné lhůty. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel nárok na vrácení Ceny e-learning kurzu, ani její poměrné části.

(b) Přihlášení Objednatele, který je spotřebitelem, na Online portál se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. Pokud Objednatel, který je spotřebitelem, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce (a) výše prokazatelně používá Online portál v rozsahu překračujícím běžné používání Online portálu pro osobní výukové potřeby (zejména přístupem k a stahováním výukových materiálů v objemu zjevně přesahujícím průměrné používání Online portálu ostatními zákazníky Společnosti), má se za to, že poskytování služeb bylo splněno a Objednatel, který je spotřebitelem, v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

(c) V případě, že Objednatel absolvuje příslušný E-learning kurz před uplynutím 14 dnů od data uzavření smlouvy a poté odstoupí od smlouvy, vznikne na straně Objednatele bezdůvodné obohacení ve výši Ceny e-learning kurzu a je tuto povinen Společnosti uhradit započtením proti pohledávce Objednavatele na vrácení Ceny e-learning kurzu.

(d) Objednatel má právo podat reklamaci ohledně E-learning kurzu z těchto důvodů:
(i) technické nefunkčnosti obsahu E-learning kurzu; nebo
(ii) organizace Prezenční a online akademie.

(e) Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@engeto.com s uvedením:
(i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele;
(ii) čísla příslušné smlouvy nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a
(iii) popis předmětu reklamace a její odůvodnění.

(f) Společnost prověří důvod reklamace ohledně daného E-learning kurzu, zejména porovnáním s hodnocením ostatních uživatelů E-learning kurzu.

(g) V případě, že Společnost uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě:
(i) registrací Objednatele v jiném E-learning kurzu;
(ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo
(iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

(h) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

4. Závěrečná ustanovení

(a) Společnost je oprávněna změnit a doplnit VOP, přičemž o změnách předem informuje Objednatele formou zveřejnění změn na internetových stránkách Společnosti s uvedením data účinnosti vyznačených změn alespoň 14 dní předem. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

(b) Tyto VOP a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem.

(c) Žádná práva a povinnosti Objednatele nebo Společnosti nebudou dovozována z praxe založené mezi nimi nebo zvyklostmi zachovávanými v odvětví Objednatele nebo Společnosti.

(d) V případě, že dojde mezi Společností a Objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Objednatel je jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz).

5. Přílohy

Formuláře ke stažení:
a) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, formát docx
b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, formát PDF

Starší verze: Všeobecné obchodní podmínky, platnost od 24. 2. 2021 do 31.8.2021

1. Úvodní ustanovení
(a) ENGETO s.r.o. je společností se sídlem na adrese Cyrilská 508/7, Trnitá, 602 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo 046 71 317, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 91328 (Společnost) poskytující vzdělávací služby v oblasti IT a disponující personálními, věcnými a technologickými kapacitami na poskytování výuky v oblasti IT. Společnost svým zákazníkům (Objednatel) nabízí vzdělávací kurzy jednak ve formě prezenční, jednak ve formě on-line kurzů.

(b) Tyto VOP upravují práva a povinnosti Společnosti a Objednatele vyplývající z poskytování služeb Společností Objednateli.

(c) Objednatel bere na vědomí, že úplata za služby poskytované dle těchto VOP se platí prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1, bližší informace: https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky (GOPAY).

(d) Objednavatel bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování služeb Prezenčních kurzů a Online kurzů v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (Předpisy o ochraně osobních údajů). Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Objednatele Společností jsou uvedeny zde: https://engeto.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

(e) Objednavatel se zavazuje udržovat svoje osobní údaje uvedené na svém profilu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, jež jsou relevantní pro poskytovaní služeb Prezenčních kurzů nebo Online kurzů a s tím související fakturace, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Společnosti.

(f) Společnost se nezavazuje k žádnému jednání v souvislosti se získáním nové pracovní pozice Objednatele jako účastníka Prezenčního kurzu či Online kurzu.

2. Prezenční a online akademie
2.1 Podmínky prezenční a online akademie
(a) Odesláním vyplněného registračního formuláře se Objednatel závazně registruje jako účastník příslušného prezenčního nebo online semináře v nabídce akademií na https://engeto.cz (Prezenční a online akademie) a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Společností, který se řídí těmito VOP. (b) Společnost je oprávněna na základě svého uvážení v případě naplněné kapacity Prezenční a online akademie registrovat jak náhradníka, v takovém případě vzniká smluvní vztah mezi Společností a Objednatelem okamžikem potvrzení volné kapacity Prezenční a online akademie Společností Objednateli. (c) Společnost poskytne Objednateli Prezenční a online akademie v čase a místě stanoveném Společností v nabídce kurzů za úplatu stanovenou v nabídce kurzů na https://engeto.cz (Cena kurzu). Společnost si vyhrazuje právo změnit časový harmonogram Prezenční a online akademie, o čem Objednatele předem informuje. (d) Společnost se zavazuje poskytnout odbornou výuku Objednateli v době trvání Prezenční a online akademie a zajistit všechny studijní materiály potřebné pro výuku na Prezenční a online akademii, přičemž jejich cena je již zahrnuta v Ceně kurzu. (e) V případě, že je součástí dané Prezenční a online akademie také E-learning kurz, Objednatel získá nákupem Prezenční a online akademie přístup do E-learning portálu (pouze ve vztahu k dané Prezenční a online akademii, ne do celého E-learning portálu) po dobu 6 měsíců od začátku Prezenční a online akademie, tj. od data první lekce Prezenční a online akademie. (f) Přístup dle předchozího odstavce je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do portálu jakékoli jiné třetí osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí. (g) Objednatel za sebe nemůže na kurz posílat náhradníka na žádnou z lekcí Prezenční a online akademie. Objednatel dále není oprávněn sdělit obsah Prezenční a online akademie jakékoli třetí osobě či takové osobě poskytnout jakékoli studijní materiály poskytnuté mu Společností. V opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu, kterou jí takto způsobí. (h) Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení dané Prezenční a online akademie, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celou Prezenční a online akademii. (i) V případě, že se jednotlivá lekce Prezenční a online akademie nebude moct uskutečnit ze závažných důvodů na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci, v daném čase a na daném místě dle stanoveného harmonogramu, informuje o tom Společnost Objednatele nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem příslušné lekce Prezenční a online akademie a seznámí ho s náhradním řešením.

2.2 Cena kurzu
(a) Objednatel je povinen se s Cenou kurzu seznámit vždy před odesláním vyplněného registračního formuláře na tuto Prezenční a online akademii. V případě následné změny Ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání vyplněného registračního formuláře Objednatelem. (b) Objednatel je povinen zaplatit celou Cenu kurzu a to (i) prostřednictvím elektronické platební brány GOPAY po vyplnění registračního formuláře, nebo (ii) v případě Objednatele, který je podnikatelem a nezvolí platební metodu podle bodu (i) výše, do data splatnosti uvedeného na faktuře vystavené Společností. V případě, že Objednatelem nebude uhrazena Cena kurzu ve stanovené lhůtě, Společnost má právo odstoupit od smlouvy a Objednatel není oprávněn k účasti na kurzu, nedohodne-li se pro daný případ se Společností jinak. (c) Objednatel se zavazuje k účasti na lekcích dané Prezenční a online akademie, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Objednateli žádná náhrada (například sleva z Ceny kurzu, vrácení alikvotní částky Ceny kurzu). Sjednání individuální lekce je možné, výhradně se souhlasem Společnosti. Po oboustranné domluvě je cena za individuální lekci, v rámci zameškaného rozsahu učiva Prezenční a online akademie, stanovena na 500 Kč bez DPH/hod.

2.3 Storno podmínky a reklamační řád Prezenční a Online Akademie
(a) Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn provést storno registrace na Prezenční a online akademii, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení Ceny kurzu nejpozději 14 dní po uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Objednatel, který je spotřebitelem může pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, postačuje odeslat e-mail před uplynutím příslušné lhůty. Objednatel, který je spotřebitelem, je povinen uhradit poměrnou část Ceny kurzu v případě odstoupení od smlouvy po zahájení Prezenční a online akademie trvajícího víc než jeden den. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel, který je spotřebitelem, v případě odstoupení nárok na vrácení Ceny kurzu, ani jeho poměrné části.

(b) Odeslání vyplněného registračního formuláře a/nebo účast Objednatele, který je spotřebitelem, na jakékoli části Prezenční a online akademie se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Pokud se celá Prezenční a online akademie koná před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Objednatel, který je spotřebitelem, po konání Prezenční a online akademie právo odstoupit od smlouvy.

(c) V případě nedokončení Prezenční a online akademie Objednatelem z jakýchkoli důvodů nevzniká Objednateli žádný nárok na vracení peněz. V případě, že do té doby nedošlo k plné úhradě Ceny kurzu (na základě vzájemné dohody Objednatele a Poskytovatele), trvá i nadále povinnost Objednatele k úhradě dosud nesplacené části Ceny kurzu.

(d) Objednatel má právo podat reklamaci ohledně Prezenční a online akademie z těchto důvodů:
(i) způsobu výuky lektora;
(ii) metodického obsahu Prezenční a online akademie; nebo
(iii) organizace Prezenční a online akademie.

(e) Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@engeto.com s uvedením:
(i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele;
(ii) čísla příslušné smlouvy nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a
(iii) popis předmětu reklamace a její odůvodnění.

(f) Společnost prověří důvod reklamace ohledně dané Prezenční a online akademie, zejména porovnáním s hodnocením ostatních účastníků Prezenční a online akademie a/nebo konzultací s lektorem.

(g) V případě, že Společnost uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě:
(i) účasti Objednatele v jiné Prezenční a online akademii;
(ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo
(iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

(h) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

2.4 Vyšší moc
Společnost si vyhrazuje právo v případě vyšší moci přesunout termín konání Prezenční a online akademie na jiný termín, případně nabídnout objednateli absolvování kurzu formou online výuky. Objednateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného, neboť mu bude plnění poskytnuto po odpadnutí překážky, případně jiným způsobem. Za vyšší moc se pro tento účel považuje znemožnění konání prezenční a online výuky z důvodů nezávislých na vůli společnosti, zejména v důsledku vládních nařízení zamezujících nebo omezujících možnost konání kurzu, nepříznivé epidemiologické situace, válečného stavu, embarga, živelní či přírodní pohromy.

3. E-learning kurzy
3.1 Podmínky e-learning kurzu
(a) Odesláním vyplněného registračního formuláře se Objednatel závazně registruje jako uživatel příslušného e-learning semináře v nabídce kurzů na https://engeto.com (E-learning kurz) a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Společností, který se řídí těmito VOP.

(b) Společnost poskytne Objednateli měsíční nebo roční přístup do online výukového prostředí, které obsahuje výukové materiály a materiály k procvičování ohledně příslušného E-learning kurzu (Online portál) za úplatu stanovenou v nabídce kurzů na https://engeto.com, která má charakter dílčích plateb za měsíční nebo roční období (Cena e-learning kurzu).

(c) Objednatel bere na vědomí, že v případě, že při vyplněného registračního formuláře ohledně E-learning kurzu souhlasí s automatickým prodlužováním E-learning kurzu, bude mu v poslední den E-learning kurzu automaticky z bankovního účtu odečtena částka odpovídající dílčí platbě za měsíční nebo roční období dle příslušné Ceny e-learning kurzu.

(d) Přístup do Online portálu je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do Online portálu jakékoli jiné osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

(e) Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení daného E-learning kurzu, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celý E-learning kurz.

(f) Pokud Objednatel šíří nebo neoprávněně nakládá s obsahem E-learning kurzu, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy a ke smluvní pokutě ve výši Ceny e-learning kurzu, která bude jako pohledávka Společnosti započítaná oproti pohledávce Objednatele na vrácení Ceny e-learning kurzu.

3.2 Cena kurzu
(a) V případě, že Objednatel zvolí automatické prodlužování E-learning kurzu, souhlasí tím se založením opakované platby s automatickým strháváním plateb z platební karty k úhradě dílčích měsíčních či ročních plateb Ceny e-learning kurzu prostřednictvím, přičemž Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za prodloužení:
(i) měsíčního přístupu do E-learning kurzu se platí 690 Kč včetně 21% DPH (Měsíční opakovaná platba); a
(ii) ročního přístupu do E-learning kurzu se platí 4990 Kč včetně 21% DPH (což je maximální částka opakované platby) (Roční opakovaná platba),
(Měsíční opakovaná platba a Roční opakovaná platba společně jako Opakované platby), v závislosti na Objednatelem zvoleném typu přístupu do Online portálu.

(b) Opakovaná platba bude provedena v den, který připadá na den, který se číslem shoduje se dnem provedení předchozí Opakované platby.

(c) Opakované platby se považují za uhrazené dnem připsání těchto plateb na bankovní účet Společnosti. O provedení Měsíční nebo Roční opakované platby bude Objednatel písemně informován e-mailem z adresy: info@engeto.com.

(d) Opakovaná platba může být Objednatelem zrušena písemně odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com nebo v osobním profilu Objednatele na Online portálu.

3.3 Storno podmínky a reklamační řád E-learning kurzu
(a) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo provést storno E-learning kurzu, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení Ceny e-learning kurzu (s výjimkou uvedenou v odstavci (b) níže) nejpozději do 14 dnů od data uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Objednatel, který je spotřebitelem, může pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, postačuje odeslat e-mail před uplynutím příslušné lhůty. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel nárok na vrácení Ceny e-learning kurzu, ani její poměrné části.

(b) Přihlášení Objednatele, který je spotřebitelem, na Online portál se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. Pokud Objednatel, který je spotřebitelem, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce (a) výše prokazatelně používá Online portál v rozsahu překračujícím běžné používání Online portálu pro osobní výukové potřeby (zejména přístupem k a stahováním výukových materiálů v objemu zjevně přesahujícím průměrné používání Online portálu ostatními zákazníky Společnosti), má se za to, že poskytování služeb bylo splněno a Objednatel, který je spotřebitelem, v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

(c) V případě, že Objednatel absolvuje příslušný E-learning kurz před uplynutím 14 dnů od data uzavření smlouvy a poté odstoupí od smlouvy, vznikne na straně Objednatele bezdůvodné obohacení ve výši Ceny e-learning kurzu a je tuto povinen Společnosti uhradit započtením proti pohledávce Objednavatele na vrácení Ceny e-learning kurzu.

(d) Objednatel má právo podat reklamaci ohledně E-learning kurzu z těchto důvodů:
(i) technické nefunkčnosti obsahu E-learning kurzu; nebo
(ii) organizace Prezenční a online akademie.

(e) Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@engeto.com s uvedením:
(i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele;
(ii) čísla příslušné smlouvy nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a
(iii) popis předmětu reklamace a její odůvodnění.

(f) Společnost prověří důvod reklamace ohledně daného E-learning kurzu, zejména porovnáním s hodnocením ostatních uživatelů E-learning kurzu.

(g) V případě, že Společnost uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě:
(i) registrací Objednatele v jiném E-learning kurzu;
(ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo
(iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

(h) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

4. Závěrečná ustanovení
(a) Společnost je oprávněna změnit a doplnit VOP, přičemž o změnách předem informuje Objednatele formou zveřejnění změn na internetových stránkách Společnosti s uvedením data účinnosti vyznačených změn alespoň 14 dní předem. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

(b) Tyto VOP a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem.

(c) Žádná práva a povinnosti Objednatele nebo Společnosti nebudou dovozována z praxe založené mezi nimi nebo zvyklostmi zachovávanými v odvětví Objednatele nebo Společnosti.

(d) V případě, že dojde mezi Společností a Objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Objednatel je jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: www.adr.coi.cz).

5. Přílohy
Formuláře ke stažení:
a) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, formát docx
b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, formát PDF

Starší verze: Všeobecné obchodní podmínky, platnost do 23. 2. 2021

1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem výuky a zákazníky.

1.2. Poskytovatelem výuky pro spotřebitele je (dále jen “Společnost”):
ENGETO s.r.o.
Cyrilská 508/7, Trnitá (Brno-střed)
602 00, Brno
IČO: 04671317
DIČ: CZ04671317

1.3. Společnost poskytuje vzdělávací služby v oblasti IT a disponuje personálními, věcnými a technologickými kapacitami na poskytování výuky v oblasti IT. Společnost svým zákazníkům (dále jen “Objednatel”) nabízí vzdělávací kurzy jednak ve formě prezenční, jednak ve formě on-line kurzů.

2. Osobní údaje
2.1. Společnost prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považované za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Společnost v žádném případě neposkytuje tyto údaje třetím stranám.

2.2. K dalšímu zpracování osobních údajů, pro potřeby náborových a výběrových aktivit nebo v rámci jiné činnosti Společnosti (například v případě pomoci s hledáním zaměstnání, apod.), dochází pouze se souhlasem Objednatele.

2.3. Pro řádné poskytnutí služby Společnost potřebuje znát jméno Objednatele (případně název společnosti, IČ a kontaktní osobu), jeho adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt.

2.4. Objednatel služby dává Společnosti svůj souhlas ke shromažďování a správě poskytnutých osobních údajů k účelům splnění předmětu smlouvy o poskytnutí služby, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu subjektu údajů s touto správou. Objednatel služeb má právo na změnu či odstranění osobních údajů kontaktováním Společnosti.

3. Prezenční kurzy
Školné (dále také “cena kurzu”) a platební podmínky
3.1. Školné za jednotlivé kurzy je Společností stanoveno v nabídce kurzů na https://engeto.cz. Objednatel je povinen se s cenou konkrétního kurzu seznámit vždy před podáním přihlášky na kurz. V případě následné změny ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání přihlášky Objednatelem.

3.2. Objednatel je povinen zaplatit celou částku školného za vybraný kurz ještě před jeho konáním, a to prostřednictvím elektronické platební brány, nebo jiným způsobem, na kterém se shodly obě strany. Objednatel není oprávněn k účasti na kurzu bez předchozí úhrady školného, nedohodne-li se pro daný případ se Společností jinak.

Storno podmínky a Reklamační řád
3.3. Storno registrace prezenčního kurzu je nutné provést nejpozději 14 dní před začátkem kurzu. Storno registrace kurzu musí Objednatel provést odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel nárok na vrácení školného, ani jeho poměrné části.

3.4. V případě nedokončení kurzu z jakýchkoli důvodů nevzniká Objednateli žádný nárok na vracení peněz. V případě, že do té doby nedošlo k plné úhradě školného (po vzájomné dohode objednatele a poskytovatele), trvá i nadále povinnost objednatele k úhradě dosud nesplacené části.

Práva a povinnosti Společnosti a Objednatele
3.5. Prezenční kurzy jsou poskytovány v čase a místě stanoveném Společností v nabídce kurzů. Společnost se zavazuje poskytnout nejlepší odbornou výuku Objednateli v době trvání kurzu.

3.6. Společnost je povinna zajistit všechny studijní materiály potřebné pro prezenční výuku, jejich cena je zahrnuta do ceny kurzu.

3.7 V případě, že je součástí prezenčního kurzu take online kurz, Objednatel získá nákupem prezenčního kurzu přístup do online portálu (do daného kurzu, ne do celé online platformy) po dobu 6 měsíců od začátku kurzu, tj. od data první prezenční lekce. Přístup dle tohoto odstavce je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do portálu jakékoli jiné třetí osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

3.8. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost lektora, státní svátek, nepřízeň počasí a podobně …), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z lekcí kurzu, se Společnost zavazuje o těchto skutečnostech i o navrhovaných opatřeních informovat Objednatele a případně stanovit náhradní termín lekce.

3.9. Společnost má právo změnit časový harmonogram kurzu.

3.10. Objednatel má nárok využít studijní konzultace ve formě tzv. open hours, které jsou zdarma. Jejich stanovená doba bude Objednateli vždy jasně upřesněna v rámci prezenční lekce. Open hours neslouží k nahrazování zameškaných lekcí, ale k odborným konzultacím nebo pomoci při řešení úkolů či nadrámcových aktivit v rámci IT.

3.11. Objednatel se zavazuje k účasti na výuce, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Objednateli žádná náhrada (například sleva studia, vrácení alikvotní částky ceny studia). Sjednání individuální lekce je možné, nelze ji však nárokovat. Po oboustranné domluvě je cena za individuální lekci, v rámci zameškaného rozsahu učiva, stanovena na 500 Kč bez DPH/hod.

3.12. Objednatel za sebe nemůže na kurz posílat náhradníka. Objednatel dále není oprávněn sdělit obsah kurzu jakékoli třetí osobě či takové osobě poskytnout jakékoli studijní materiály poskytnuté mu Společností. V opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu, kterou jí takto způsobí, a to včetně ušlého zisku v plném rozsahu.

3.13. Kariérní poradenství není součástí kurzu. Poradenství je poskytováno Objednatelům, kteří splní všechny úlohy i závěrečný test v rámci kurzu. Společnost si dále vybírá na základě kvalifikovaného odhadu účastníků možné adepty na kariérní poradenství.

3.14. Úspěšný absolvent, tedy Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení kurzu, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celý kurz.

3.15. Společnost negarantuje Objednateli kurzu získání nové pracovní pozice. Společnost může k získání nové pracovní pozice Objednateli pouze dopomáhat.

Registrace na kurz
3.16. Registrace na kurz se stává závazná odesláním formuláře, kdy je mezi Společností a Objednatelem uzavřena smlouva o poskytnutí služeb za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že školné nebude řádně a včas uhrazeno.

3.17. Registrací kurzu Objednatel souhlasí se zařazením jeho e-mailové adresy do e- mailové database, kterou Společnost využívá pro marketingové účely.

Podmínky ukončení studia
3.18. Vztah mezi Společností a Objednatelem končí ukončením studia a zaplacením celkové ceny studia.

3.19. Objednatel má možnost ukončit studium v průběhu konání kurzu i před jeho ukončením. V případě, že se rozhodne dobrovolně ukončit studium v průběhu konání kurzu, nevzniká nárok na vrácení ceny kurzu, ani jeho poměrné části. Předčasným ukončením studia Objednateli nevzniká nárok na bezplatnou registraci či účast na jiném kurzu.

4. Online kurzy
Školné (dále také “cena kurzu”) a platební podmínky
4.1. Školné za jednotlivé kurzy je Společností stanoveno v nabídce kurzů na doméně https://engeto.online. Objednatel je povinen se s cenou konkrétního kurzu seznámit vždy před zakoupením kurzu. V případě následné změny ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání přihlášky Objednatelem.

4.2. Platba za online kurzy se uskutečňuje prostřednitvím elektornické platební brány, nebo jiným způsobem, na kterém se shodly obě strany.

4.3. Společnost v případě online kurzů používá automatické strhávání plateb z platební karty (tzv. opakované platby). Společnost se zavazuje, že s údaji o platebních kartách klientů nakládá podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Forma a způsob opakované platby
4.3. Společnost v případě nákupu online kurzů používá automatické strhávání plateb z platební karty (tzv. opakované platby). Opakovaná platba je taková, která je opakovaně účtována ze strany společnosti a to v pravidelných cyklech. Důvod opakované platby je prodloužení předplatného.

4.4. Nákupem online kurzu a potvrzením obchodních podmínek objednatel udává souhlas se založením opakované platby.

4.5.Maximální částka opakované platby je 4990 Kč včetně 21% DPH.

4.6. Výše opakováné platby může být dvojí. Za prodloužení měsíčního přístupu na online platformu se platí 990 Kč včetně 21% DPH, prodloužení ročního přístupu vyjde na 4990 Kč včetně 21% DPH. Společnost deklaruje, že jiné částky opakovaně strhávat nebude.

4.7. Opakovaná platba se provádí buď v měsíčním, nebo ročním cyklu. Záleží na typu zakoupeného předplatného.

4.8. Datum opakované platby je fixní a stejné jako datum první objednávky.

4.9. Opakovaná platba může být zrušena písemnou formou na adresu: info@engeto.com nebo v osobním profilu objednatele na online portálu.

4.10. Informaci o provedení opakovaných plateb dostává objednatel písemně, a to z adresy: info@engeto.com

4.11. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Objednatel zadává čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví prostřednictvím zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

4.12. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. S údaji platební karty objednatele nakládá GoPay podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1 (jedná se o nejvyšší úroveň datové bezpečnosti ve finančním sektoru).

Storno podmínky a Reklamační řád
4.13. Objednatel má právo stornovat nákup online kurzu. Storno online kurzu je možné provést nejpozději 7 dní po zakoupení online kurzu, a to pouze v podobě písemně doručené reklamace.

4.14. Objednatel má právo požadovat vrácení školného za online kurz, a to do 7 dnů od data zaplacení kurzu. Tedy ode dne, kdy byla cena kurzu, zaplacená Objednatelem, připsána na bankovní účet Společnosti.

4.15. Po uplynutí sedmidenní lhůty pro vrácení školného nemá Objednatel nárok na vrácení ceny kurzu, ani jeho poměrné části.

Práva a povinnosti Společnosti a Objednatele
4.16. Společnost se zavazuje Objednateli poskytnout přístup do online výukového prostředí (dále jen “online portál”), který obsahuje výukové materiály nejrůznějšího charakteru. Součástí online portálu jsou take materiály k procvičování.

4.17. Objednatel má možnost zakoupit měsíční nebo roční přístup do kurzu, který si zakoupil. V případě, že Objednatel při koupi kurzu souhlasil s automatickým prodloužením kurzu, bude mu v poslední den kurzu automaticky z bankovního účtu odečtena částka odpovídající prodlouženému členství. Přístup do online portálu je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do online portálu jakékoli jiné osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

4.18. Kariérní modul, součástí kterého je kariérní poradenství a propojení s IT firmami, je poskytováno Objednatelům, kteří splní všechny úlohy i závěrečný test v rámci kurzu, a to pouze v případě zakoupení přístupu na jeden rok.

4.19. Úspěšný absolvent, tedy Objednatel, který úspěšně splní závěrečný test a všechny úkoly, má nárok na vyžádání certifikátu o úspěšném ukončení online kurzu.

4.20. Společnost negarantuje Objednateli online kurzu získání nové pracovní pozice. Společnost může k získání nové pracovní pozice Objednateli pouze dopomáhat.

4.21. Pokud Objednatel šíří nebo neoprávněně nakládá s obsahem online kurzu, Společnost si vyhrazuje právo ukončit jeho členství bez nároku na vrácení jakkékoliv částky za online kurz.

Registrace na kurz
4.22. Odeslání formuláře je závazným krokem pro uzavření smlouvy mezi Společností a Objednatelem o poskytnutí služeb za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že školné nebude uhrazeno.

4.23. Registrací kurzu Objednatel souhlasí se zařazením jeho e-mailové adresy do e- mailové database, kterou Společnost využívá pro marketingové účely.

Ukončení kurzu
4.24. Vztah mezi Společností a Objednavatelem online kurzu skončí vypršením doby přístupu do online kurzu.

4.25. Objednatel má možnost ukončit přístup do online kurzu i dříve než před vypršením plánu. V případě, že se takto rozhodne, nevzniká nárok na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.

5. Závěrečná ustanovení
5.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Společnosti od 20.10.2017.

5.2. Momentem úhrady Objednatel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

5.3. Právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

5.4. Společnost obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a Společnost s ní musí výslovně souhlasit.

Novinky

Zajímají tě novinky, blogové články a další?

Zanech nám tvůj e-mail a my ti dáme vědět!

Kontaktní údaje

ENGETO s.r.o.

tř. Kpt. Jaroše 7b

602 00, Brno

IČ: 04671317

DIČ: CZ04671317

Tel.: +420 773 087 597

CodeBrew Hackathon

Jsme hrdým organizátorem největšího hackathonu na Moravě!

Přidej se i ty a začni budovat budoucnost IT.

Společnost ENGETO s.r.o. byla podpořená agenturou CzechInvest v rámci projektu Podpora start-upů, klíčové aktivity CzechStarter, realizované z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.