Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztah mezi poskytovatelem výuky a zákazníky.

1.2. Poskytovatelem výuky pro spotřebitele je (dále jen “Společnost”):
ENGETO s.r.o.
Cyrilská 508/7, Trnitá (Brno-střed)
602 00, Brno
IČO: 04671317
DIČ: CZ04671317

1.3. Společnost poskytuje vzdělávací služby v oblasti IT a disponuje personálními, věcnými a technologickými kapacitami na poskytování výuky v oblasti IT. Společnost svým zákazníkům (dále jen “Objednatel”) nabízí vzdělávací kurzy jednak ve formě prezenční, jednak ve formě on-line kurzů.

2. Osobní údaje

2.1. Společnost prohlašuje, že všechny osobní údaje jsou považované za přísně důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Společnost v žádném případě neposkytuje tyto údaje třetím stranám.

2.2. K dalšímu zpracování osobních údajů, pro potřeby náborových a výběrových aktivit nebo v rámci jiné činnosti Společnosti (například v případě pomoci s hledáním zaměstnání, apod.), dochází pouze se souhlasem Objednatele.

2.3. Pro řádné poskytnutí služby Společnost potřebuje znát jméno Objednatele (případně název společnosti, IČ a kontaktní osobu), jeho adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a emailový kontakt.

2.4. Objednatel služby dává Společnosti svůj souhlas ke shromažďování a správě poskytnutých osobních údajů k účelům splnění předmětu smlouvy o poskytnutí služby, a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu subjektu údajů s touto správou. Objednatel služeb má právo na změnu či odstranění osobních údajů kontaktováním Společnosti.

3. Prezenční kurzy

Školné (dále také “cena kurzu”) a platební podmínky

3.1. Školné za jednotlivé kurzy je Společností stanoveno v nabídce kurzů na https://engeto.cz. Objednatel je povinen se s cenou konkrétního kurzu seznámit vždy před podáním přihlášky na kurz. V případě následné změny ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání přihlášky Objednatelem.

3.2. Objednatel je povinen zaplatit celou částku školného za vybraný kurz ještě před jeho konáním, a to prostřednictvím elektronické platební brány, nebo jiným způsobem, na kterém se shodly obě strany. Objednatel není oprávněn k účasti na kurzu bez předchozí úhrady školného, nedohodne-li se pro daný případ se Společností jinak.

Storno podmínky a Reklamační řád

3.3. Storno registrace prezenčního kurzu je nutné provést nejpozději 14 dní před začátkem kurzu. Storno registrace kurzu musí Objednatel provést odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel nárok na vrácení školného, ani jeho poměrné části.

3.4. V případě nedokončení kurzu z jakýchkoli důvodů nevzniká Objednateli žádný nárok na vracení peněz. V případě, že do té doby nedošlo k plné úhradě školného (po vzájomné dohode objednatele a poskytovatele), trvá i nadále povinnost objednatele k úhradě dosud nesplacené části.

Práva a povinnosti Společnosti a Objednatele

3.5. Prezenční kurzy jsou poskytovány v čase a místě stanoveném Společností v nabídce kurzů. Společnost se zavazuje poskytnout nejlepší odbornou výuku Objednateli v době trvání kurzu.

3.6. Společnost je povinna zajistit všechny studijní materiály potřebné pro prezenční výuku, jejich cena je zahrnuta do ceny kurzu.

3.7 V případě, že je součástí prezenčního kurzu take online kurz, Objednatel získá nákupem prezenčního kurzu přístup do online portálu (do daného kurzu, ne do celé online platformy) po dobu 6 měsíců od začátku kurzu, tj. od data první prezenční lekce. Přístup dle tohoto odstavce je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do portálu jakékoli jiné třetí osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

3.8. V případě vzniku nepředvídaných okolností na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci (např. pracovní neschopnost lektora, státní svátek, nepřízeň počasí a podobně …), v důsledku kterých nebude možné uskutečnit některou z lekcí kurzu, se Společnost zavazuje o těchto skutečnostech i o navrhovaných opatřeních informovat Objednatele a případně stanovit náhradní termín lekce.

3.9. Společnost má právo změnit časový harmonogram kurzu.

3.10. Objednatel má nárok využít studijní konzultace ve formě tzv. open hours, které jsou zdarma. Jejich stanovená doba bude Objednateli vždy jasně upřesněna v rámci prezenční lekce. Open hours neslouží k nahrazování zameškaných lekcí, ale k odborným konzultacím nebo pomoci při řešení úkolů či nadrámcových aktivit v rámci IT.

3.11. Objednatel se zavazuje k účasti na výuce, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Objednateli žádná náhrada (například sleva studia, vrácení alikvotní částky ceny studia). Sjednání individuální lekce je možné, nelze ji však nárokovat. Po oboustranné domluvě je cena za individuální lekci, v rámci zameškaného rozsahu učiva, stanovena na 500 Kč bez DPH/hod.

3.12. Objednatel za sebe nemůže na kurz posílat náhradníka. Objednatel dále není oprávněn sdělit obsah kurzu jakékoli třetí osobě či takové osobě poskytnout jakékoli studijní materiály poskytnuté mu Společností. V opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu, kterou jí takto způsobí, a to včetně ušlého zisku v plném rozsahu.

3.13. Kariérní poradenství není součástí kurzu. Poradenství je poskytováno Objednatelům, kteří splní všechny úlohy i závěrečný test v rámci kurzu. Společnost si dále vybírá na základě kvalifikovaného odhadu účastníků možné adepty na kariérní poradenství.

3.14. Úspěšný absolvent, tedy Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení kurzu, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celý kurz.

3.15. Společnost negarantuje Objednateli kurzu získání nové pracovní pozice. Společnost může k získání nové pracovní pozice Objednateli pouze dopomáhat.

Registrace na kurz

3.16. Registrace na kurz se stává závazná odesláním formuláře, kdy je mezi Společností a Objednatelem uzavřena smlouva o poskytnutí služeb za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že školné nebude řádně a včas uhrazeno.

3.17. Registrací kurzu Objednatel souhlasí se zařazením jeho e-mailové adresy do e- mailové database, kterou Společnost využívá pro marketingové účely.

Podmínky ukončení studia

3.18. Vztah mezi Společností a Objednatelem končí ukončením studia a zaplacením celkové ceny studia.

3.19. Objednatel má možnost ukončit studium v průběhu konání kurzu i před jeho ukončením. V případě, že se rozhodne dobrovolně ukončit studium v průběhu konání kurzu, nevzniká nárok na vrácení ceny kurzu, ani jeho poměrné části. Předčasným ukončením studia Objednateli nevzniká nárok na bezplatnou registraci či účast na jiném kurzu.

4. Online kurzy

Školné (dále také “cena kurzu”) a platební podmínky

4.1. Školné za jednotlivé kurzy je Společností stanoveno v nabídce kurzů na doméně https://engeto.online. Objednatel je povinen se s cenou konkrétního kurzu seznámit vždy před zakoupením kurzu. V případě následné změny ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání přihlášky Objednatelem.

4.2. Platba za online kurzy se uskutečňuje prostřednitvím elektornické platební brány, nebo jiným způsobem, na kterém se shodly obě strany.

Storno podmínky a Reklamační řád

4.3. Objednatel má právo stornovat nákup online kurzu. Storno online kurzu je možné provést nejpozději 7 dní po zakoupení online kurzu, a to pouze v podobě písemně doručené reklamace.

4.4. Objednatel má právo požadovat vrácení školného za online kurz, a to do 7 dnů od data zaplacení kurzu. Tedy ode dne, kdy byla cena kurzu, zaplacená Objednatelem, připsána na bankovní účet Společnosti.

4.5. Po uplynutí sedmidenní lhůty pro vrácení školného nemá Objednatel nárok na vrácení ceny kurzu, ani jeho poměrné části.

Práva a povinnosti Společnosti a Objednatele

4.6. Společnost se zavazuje Objednateli poskytnout přístup do online výukového prostředí (dále jen “online portál”), který obsahuje výukové materiály nejrůznějšího charakteru. Součástí online portálu jsou take materiály k procvičování.

4.7. Objednatel má možnost zakoupit měsíční nebo roční přístup do kurzu, který si zakoupil. V případě, že Objednatel při koupi kurzu souhlasil s automatickým prodloužením kurzu, bude mu v poslední den kurzu automaticky z bankovního účtu odečtena částka odpovídající prodlouženému členství. Přístup do online portálu je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do online portálu jakékoli jiné osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

4.8. Kariérní modul, součástí kterého je kariérní poradenství a propojení s IT firmami, je poskytováno Objednatelům, kteří splní všechny úlohy i závěrečný test v rámci kurzu, a to pouze v případě zakoupení přístupu na jeden rok.

4.9. Úspěšný absolvent, tedy Objednatel, který úspěšně splní závěrečný test a všechny úkoly, má nárok na vyžádání certifikátu o úspěšném ukončení online kurzu.

4.10. Společnost negarantuje Objednateli online kurzu získání nové pracovní pozice. Společnost může k získání nové pracovní pozice Objednateli pouze dopomáhat.

4.11. Pokud Objednatel šíří nebo neoprávněně nakládá s obsahem online kurzu, Společnost si vyhrazuje právo ukončit jeho členství bez nároku na vrácení jakkékoliv částky za online kurz.

Registrace na kurz

4.12. Odeslání formuláře je závazným krokem pro uzavření smlouvy mezi Společností a Objednatelem o poskytnutí služeb za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami. Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od takto uzavřené smlouvy v případě, že školné nebude uhrazeno.

4.13. Registrací kurzu Objednatel souhlasí se zařazením jeho e-mailové adresy do e- mailové database, kterou Společnost využívá pro marketingové účely.

Ukončení kurzu

4.14. Vztah mezi Společností a Objednavatelem online kurzu skončí vypršením doby přístupu do online kurzu.

4.15. Objednatel má možnost ukončit přístup do online kurzu i dříve než před vypršením plánu. V případě, že se takto rozhodne, nevzniká nárok na vrácení ceny kurzu ani jeho poměrné části.

5. Závěrečná ustanovení

5.1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách Společnosti od 20.10.2017.

5.2. Momentem úhrady Objednatel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

5.3. Právní vztahy založené na základě těchto obchodních podmínek se posuzují vždy podle obchodních podmínek platných v době vzniku právního vztahu.

5.4. Společnost obchoduje pouze na základě těchto obchodních podmínek. Jakákoli jejich změna musí být učiněna písemně a Společnost s ní musí výslovně souhlasit.

Kontaktní údaje

ENGETO s.r.o.

Cyrilská 508/7

602 00, Brno

IČ: 04671317

DIČ: CZ04671317

Společnost ENGETO s.r.o. byla podpořená agenturou CzechInvest v rámci projektu Podpora start-upů, klíčové aktivity CzechStarter, realizované z programu Marketing, prioritní osy č. 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.