Kurzy Termíny

Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualizace a platné od: 1. 9. 2021

1. Úvodní ustanovení

(a) ENGETO s.r.o. je společností se sídlem na adrese Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, Česká republika, identifikační číslo 046 71 317, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 91328 (Společnost) poskytující vzdělávací služby v oblasti IT a disponující personálními, věcnými a technologickými kapacitami na poskytování výuky v oblasti IT. Společnost svým zákazníkům (Objednatel) nabízí vzdělávací kurzy jednak ve formě prezenční, jednak ve formě online kurzů.

(b) Tyto VOP upravují práva a povinnosti Společnosti a Objednatele vyplývající z poskytování služeb Společností Objednateli.

(c) Objednatel bere na vědomí, že úplata za služby poskytované dle těchto VOP se platí prostřednictvím platební brány společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů podle mezinárodního bezpečnostního standardu PCI-DSS Level 1, bližší informace: https://help.gopay.com/cs/tema/podminky-a-ceny/aktualni-podminky (GOPAY).

(d) Objednavatel bere na vědomí, že Společnost zpracovává jeho osobní údaje za účelem poskytování služeb prezenčních kurzů a online kurzů v souladu s právními předpisy týkajícími se zpracování a ochrany osobních údajů a to zejména, nikoli však výlučně, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (GDPR) a jakýmkoli soudním či správním výkladem právních předpisů týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, jakékoliv pokyny, kodexy chování nebo schválené mechanismy pro vydávání osvědčení vydané ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů (Předpisy o ochraně osobních údajů). Podrobnosti ohledně zpracování osobních údajů Objednatele Společností jsou uvedeny zde: https://engeto.cz/zpracovani-osobnich-udaju/

(e) Objednavatel se zavazuje udržovat svoje osobní údaje uvedené na svém profilu aktuální a přesné a v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, jež jsou relevantní pro poskytovaní služeb prezenčních kurzů nebo online kurzů a s tím související fakturace, oznámit tyto změny bez zbytečného odkladu Společnosti.

(f) Společnost se nezavazuje k žádnému jednání v souvislosti se získáním nové pracovní pozice Objednatele jako účastníka prezenčního kurzu či online kurzu.

2. Prezenční a online Akademie

2.1 Podmínky prezenční a online Akademie

(a) Odesláním vyplněného registračního formuláře se Objednatel závazně registruje jako účastník příslušného prezenčního nebo online semináře v nabídce Akademií na https://engeto.cz (prezenční a online Akademie) a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Společností, který se řídí těmito VOP.

(b) Společnost je oprávněna na základě svého uvážení v případě naplněné kapacity prezenční a online Akademie registrovat jak náhradníka, v takovém případě vzniká smluvní vztah mezi Společností a Objednatelem okamžikem potvrzení volné kapacity prezenční a online Akademie Společností Objednateli.

(c) Společnost poskytne Objednateli Prezenční a online akademie v čase a místě stanoveném Společností v nabídce kurzů za úplatu stanovenou v nabídce kurzů na https://engeto.cz (Cena kurzu). Společnost si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit časový harmonogram prezenční a online Akademie, o čem Objednatele předem informuje.

(d) Společnost si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit časový harmonogram prezenční nebo online Akademie z jakéhokoli důvodu.

(e) Společnost se zavazuje poskytnout odbornou výuku Objednateli v době trvání prezenční a online Akademie a zajistit všechny studijní materiály potřebné pro výuku na prezenční a online Akademii, přičemž jejich cena je již zahrnuta v Ceně kurzu.

(f) V případě, že je součástí dané prezenční a online Akademie také e-learning kurz, Objednatel získá nákupem prezenční a online Akademie přístup do e-learning portálu (pouze ve vztahu k dané prezenční a online Akademii, ne do celého e-learning portálu) po dobu 6 měsíců od začátku prezenční a online Akademie, tj. od data první lekce prezenční a online Akademie.

(g Přístup dle předchozího odstavce je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do portálu jakékoli jiné třetí osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

(h) Objednatel za sebe nemůže na kurz posílat náhradníka na žádnou z lekcí prezenční a online Akademie. Objednatel dále není oprávněn sdělit obsah prezenční a online Akademie jakékoli třetí osobě či takové osobě poskytnout jakékoli studijní materiály poskytnuté mu Společností. V opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu, kterou jí takto způsobí.

(i) Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení dané prezenční a online Akademie, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celou prezenční a online Akademii.

(j) V případě, že se jednotlivá lekce prezenční a online Akademie nebude moct uskutečnit ze závažných důvodů na straně Společnosti nebo v důsledku okolností vyšší moci, v daném čase a na daném místě dle stanoveného harmonogramu, informuje o tom Společnost Objednatele nejpozději 24 hodin před plánovaným začátkem příslušné lekce prezenční a online Akademie a seznámí ho s náhradním řešením.

2.2 Cena kurzu

(a) Objednatel je povinen se s Cenou kurzu seznámit vždy před odesláním vyplněného registračního formuláře na tuto Prezenční a online akademii. V případě následné změny Ceny kurzu platí cena kurzu ve chvíli odeslání vyplněného registračního formuláře Objednatelem. (b) Objednatel je povinen zaplatit celou Cenu kurzu a to (i) prostřednictvím elektronické platební brány GOPAY po vyplnění registračního formuláře, nebo (ii) v případě Objednatele, který je podnikatelem a nezvolí platební metodu podle bodu (i) výše, do data splatnosti uvedeného na faktuře vystavené Společností. V případě, že Objednatelem nebude uhrazena Cena kurzu ve stanovené lhůtě, Společnost má právo odstoupit od smlouvy a Objednatel není oprávněn k účasti na kurzu, nedohodne-li se pro daný případ se Společností jinak. (c) Objednatel se zavazuje k účasti na lekcích dané Prezenční a online akademie, aby bez vážných důvodů nedocházelo k zameškání vyučovacích hodin. Za zameškané hodiny nenáleží Objednateli žádná náhrada (například sleva z Ceny kurzu, vrácení alikvotní částky Ceny kurzu). Sjednání individuální lekce je možné, výhradně se souhlasem Společnosti. Po oboustranné domluvě je cena za individuální lekci, v rámci zameškaného rozsahu učiva prezenční a online Akademie, stanovena na 750 Kč bez DPH/hod.

2.3 Storno podmínky a reklamační řád Prezenční a Online Akademie

(a) Objednatel, který je spotřebitelem, je oprávněn provést storno registrace na Prezenční a online akademii, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení Ceny kurzu nejpozději 14 dní po uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Objednatel, který je spotřebitelem může pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, postačuje odeslat e-mail před uplynutím příslušné lhůty. Objednatel, který je spotřebitelem, je povinen uhradit poměrnou část Ceny kurzu v případě odstoupení od smlouvy po zahájení Prezenční a online akademie trvajícího víc než jeden den. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel, který je spotřebitelem, v případě odstoupení nárok na vrácení Ceny kurzu, ani jeho poměrné části.

(b) Odeslání vyplněného registračního formuláře a/nebo účast Objednatele, který je spotřebitelem, na jakékoli části Prezenční a online akademie se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (Občanský zákoník). Pokud se celá Prezenční a online akademie koná před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá Objednatel, který je spotřebitelem, po konání Prezenční a online akademie právo odstoupit od smlouvy.

(c) V případě nedokončení prezenční a online Akademie Objednatelem z jakýchkoli důvodů nevzniká Objednateli žádný nárok na vracení peněz. V případě, že do té doby nedošlo k plné úhradě Ceny kurzu (na základě vzájemné dohody Objednatele a Poskytovatele), trvá i nadále povinnost Objednatele k úhradě dosud nesplacené části Ceny kurzu.

(d) Objednatel má právo podat reklamaci ohledně prezenční a online Akademie z těchto důvodů:
(i) způsobu výuky lektora;
(ii) metodického obsahu prezenční a online Akademie; nebo
(iii) organizace prezenční a online Akademie.

(e) Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@engeto.com s uvedením:
(i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele;
(ii) čísla příslušné smlouvy nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a
(iii) popis předmětu reklamace a její odůvodnění.

(f) Společnost prověří důvod reklamace ohledně dané prezenční a online Akademie, zejména porovnáním s hodnocením ostatních účastníků prezenční a online Akademie a/nebo konzultací s lektorem.

(g) V případě, že Společnost uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě:
(i) účasti Objednatele v jiné prezenční a online Akademii;
(ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo
(iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

(h) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

2.4 Vyšší moc

Společnost si vyhrazuje právo v případě vyšší moci  zvolit náhradní způsob zajištění výuky (napr. přechod z prezenční na online výuku apod.). Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Objednateli v takovém případě nevzniká nárok na vrácení kurzovného, neboť mu bude plnění poskytnuto po odpadnutí překážky, případně jiným způsobem. Za vyšší moc se pro tento účel považuje znemožnění konání prezenční a online výuky z důvodů nezávislých na vůli společnosti, zejména v důsledku vládních nařízení zamezujících nebo omezujících možnost konání kurzu, nepříznivé epidemiologické situace, válečného stavu, embarga, živelní či přírodní pohromy.

3. E-learning kurzy

3.1 Podmínky e-learning kurzu

(a) Odesláním vyplněného registračního formuláře se Objednatel závazně registruje jako uživatel příslušného e-learning semináře v nabídce kurzů na https://e-learning.engeto.cz/ (E-learning kurz) a tímto okamžikem vzniká smluvní vztah mezi Objednatelem a Společností, který se řídí těmito VOP.

(b) Společnost poskytne Objednateli čtvrtletní nebo roční přístup do online výukového prostředí, které obsahuje výukové materiály a materiály k procvičování ohledně příslušného E-learning kurzu (Online portál) za úplatu stanovenou v nabídce kurzů na https://e-learning.engeto.cz/, která má charakter dílčích plateb za čtvrtletní nebo roční období (Cena e-learning kurzu).

(c) Přístup do Online portálu je určen pouze Objednateli. Objednatel není oprávněn poskytnout přístup do Online portálu jakékoli jiné osobě, v opačném případě odpovídá Společnosti za veškerou újmu a ušlý zisk, kterou tím Společnosti způsobí.

(d) Objednatel, který splní závěrečný test a všechny úlohy, má nárok na certifikát o úspěšném ukončení daného E-learning kurzu, o který si zažádá. Certifikát není možné vydat v případě, že Objednatel neabsolvuje celý E-learning kurz.

(e) Pokud Objednatel šíří nebo neoprávněně nakládá s obsahem E-learning kurzu, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy a ke smluvní pokutě ve výši Ceny e-learning kurzu, která bude jako pohledávka Společnosti započítaná oproti pohledávce Objednatele na vrácení Ceny e-learning kurzu.

3.2 Cena kurzu

(a) Objednatel bere na vědomí, že Cena e-learning kurzu je v případě:
(i) čtvrtletního přístupu do E-learning kurzu 2490 Kč včetně 21% DPH; a
(ii) ročního přístupu do E-learning kurzu 5990 Kč včetně 21% DPH,

v závislosti na Objednatelem zvoleném typu přístupu do Online portálu.

3.3 Storno podmínky a reklamační řád E-learning kurzu

(a) Objednatel, který je spotřebitelem, má právo provést storno E-learning kurzu, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení Ceny e-learning kurzu (s výjimkou uvedenou v odstavci (b) níže) nejpozději do 14 dnů od data uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním e-mailu na adresu: info@engeto.com. Objednatel, který je spotřebitelem, může pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy obsažen v příloze těchto VOP. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, postačuje odeslat e-mail před uplynutím příslušné lhůty. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel nárok na vrácení Ceny e-learning kurzu, ani její poměrné části.

(b) Přihlášení Objednatele, který je spotřebitelem, na Online portál se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. Pokud Objednatel, který je spotřebitelem, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce (a) výše prokazatelně používá Online portál v rozsahu překračujícím běžné používání Online portálu pro osobní výukové potřeby (zejména přístupem k a stahováním výukových materiálů v objemu zjevně přesahujícím průměrné používání Online portálu ostatními zákazníky Společnosti), má se za to, že poskytování služeb bylo splněno a Objednatel, který je spotřebitelem, v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

(c) V případě, že Objednatel absolvuje příslušný E-learning kurz před uplynutím 14 dnů od data uzavření smlouvy a poté odstoupí od smlouvy, vznikne na straně Objednatele bezdůvodné obohacení ve výši Ceny e-learning kurzu a je tuto povinen Společnosti uhradit započtením proti pohledávce Objednavatele na vrácení Ceny e-learning kurzu.

(d) Objednatel má právo podat reklamaci ohledně E-learning kurzu z těchto důvodů:
(i) technické nefunkčnosti obsahu E-learning kurzu; nebo
(ii) organizace prezenční a online Akademie.

(e) Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu info@engeto.com s uvedením:
(i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele;
(ii) čísla příslušné smlouvy nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a
(iii) popis předmětu reklamace a její odůvodnění.

(f) Společnost prověří důvod reklamace ohledně daného E-learning kurzu, zejména porovnáním s hodnocením ostatních uživatelů E-learning kurzu.

(g) V případě, že Společnost uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě:
(i) registrací Objednatele v jiném E-learning kurzu;
(ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo
(iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem.

(h) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

4. Závěrečná ustanovení

(a) Společnost je oprávněna změnit a doplnit VOP, přičemž o změnách předem informuje Objednatele formou zveřejnění změn na internetových stránkách Společnosti s uvedením data účinnosti vyznačených změn alespoň 14 dní předem. Nabytím platnosti nových VOP ztrácejí platnost původní VOP.

(b) Tyto VOP a všechny mimosmluvní závazky vzniklé z nich nebo v souvislosti s nimi se řídí českým právem.

(c) Žádná práva a povinnosti Objednatele nebo Společnosti nebudou dovozována z praxe založené mezi nimi nebo zvyklostmi zachovávanými v odvětví Objednatele nebo Společnosti.

(d) V případě, že dojde mezi Společností a Objednatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, Objednatel je jako spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (web: https://www.coi.cz/).

5. Přílohy

Formuláře ke stažení:
a) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, formát docx
b) Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, formát PDF